| strona główna | pobierz dokumenty | kontakt | www.pionki.pl |wolontariat | Szukaj... |
MENU

MOPS - dane ośrodka

   Statut Ośrodka
   Regulaminy
   Sprawozdania
   Schemat organizacyjny


Pomoc Społeczna

   Rejony pracy socjalnej
   Zasady przyznawania pomocy
   Rodzaje pomocy
   Współpraca
   Pytania i odpowiedzi


Świadczenia Rodzinne

   Zasiłek rodzinny
    Dodatki do zasiłku rodzinnego
    Zasiłek pielegnacyjny
    Świadczenie pielęgnacyjne
    Jednorazowe (becikowe)
    Zasiłki rodzinne w UE
    Wymagane dokumenty

   Fundusz Alimentacyjny
    Wymagane dokumenty
   Działania wobec dłużników alimenta
   Specjalny zasiłek opiekuńczy
   Terminy składania wniosków
   Sposób ustalenia dochodu


Dodatki Mieszkaniowe

   Wymagane dokumenty


Usługi Opiekuńcze


Terminarze wypłat świadczeń


Pobierz wymagane dokumenty


Kontakt


Linki
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Pionki

Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
26-670 Pionki   ul. Leśna 5   godz: 7.30 - 15.30
tel. 048 384 84 26 - 28  fax. 048 612 93 52


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020


  Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived ? FEAD).

  Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

  Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) ? Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

  Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.
  Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.   Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących ? warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

  0000-00-00 00:00:00ZARZĄDZENIE NR 6 /2015

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach
z dnia 8 października 2015 r.
w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r roku ? Kodeks Pracy (Dz. U. 2014 r poz.1502 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz.U. 2014 r. poz.1202), ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90) oraz § 17 ust.1 Regulaminu pracy Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Pionkach stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2010 z dnia 19.07.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach zarządzam co następuje:

§1. W związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym listopad ? grudzień 2015r. ustalam dzień 24 grudnia 2015 r. dodatkowym dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015 r.

§ 2. W sytuacjach szczególnych, gdy w/g oceny kierownika działu ? w dniu 24 grudnia 2015r. zachodzi konieczność świadczenia pracy, za pracę w tym dniu przysługuje inny dzień wolny od pracy w terminie uzgodnionym z bezpośrednim przełożonym - do wykorzystania w okresie od 1 listopada 2015r. do 31 grudnia 2015r.

§3. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach oraz do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji w siedzibie Ośrodka i przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej Pionkach.

§4. Realizację §3 powierza się Kierownikowi Działu Organizacyjno ? Administracyjnego i Dodatków Mieszkaniowych.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:
1.Wszystkie komórki organizacyjne
2.MOPS a/a


  0000-00-00 00:00:00
DOAiDM.26.5.2015

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Pionkach informuje, że na zapytanie ofertowe z dnia 16.11.20125 r. (dotyczące zakupienia przełącznika KVM do szafy rackowej wraz z dostawą do siedziby zamawiającego) do siedziby MOPS do dnia 26.11.2015 r do godz. 15 00 wpłynęły 4 oferty. Kierując się o kryterium ceny i okresem gwarancji wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę FUH ?KWANTPRO? Kwiecień Andrzej, ul Jodłowa 1/7, 26 ? 670 Pionki

Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym i zapraszamy do składania ofert w kolejnych zapytaniach, ogłaszanych przez naszą firmę.

  0000-00-00 00:00:00


Pobierz zapytanie ofertowe  0000-00-00 00:00:00INFORACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Świadczeń Rodzinnych
informuje, że w związku ze zmianą okresu zasilkowego

wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
przyjmowane będą

w dniach 05.10.2015, 12.10.2015 oraz 19.10.2015r
w pokoju Nr 10 do godziny 17.45

  0000-00-00 00:00:00UWAGA!!!! W DNIU 17 SIERPNIA 2015 R
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁCZNEJ
BĘDZIE
NIECZYNNY


Realizacja postanowień art. 130§2 Kodeksu Pracy - "§ 2. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. "

  0000-00-00 00:00:0017 marca 2015 roku, po raz dziewiąty, pracownicy socjalni na całym świecie obchodzili Światowy Dzień Pracy Socjalnej (World Social Work Day). Jest to doroczne wydarzenie organizowane przez Międzynarodową Federację Pracowników Socjalnych. W tym roku tematem było "Promowanie godności i wartości każdego człowieka".
Światowy Dzień Pracy Socjalnej jest doroczną okazją do mówienia o tym, czym jest profesjonalna praca socjalna oraz do promowania ważnej roli pracowników socjalnych, którzy działają dla dobra społeczeństwa w oparciu o system wartości uwzględniający szacunek dla praw człowieka. Celem pracy socjalnej jest promowanie praw człowieka, sprawiedliwości społecznej, odpowiedzialności publicznej, szacunku dla różnorodności oraz tworzenie warunków sprzyjających poprawie jakości życia, dla dobra społeczności lokalnych.
Praca socjalna, to wciąż rozwijająca się interdyscyplinarna działalność zawodowa, podejmująca nowe wyzwania w zakresie promowania zmian społecznych. To pomoc w rozwiązywaniu problemów, wzmacnianie i wspieranie w celu osiągnięcia pozytywnego i satysfakcjonującego poziomu życia. Jest formą pomocy społecznej, na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku. Odpowiada zarówno na nagłe sytuacje kryzysowe, jak i na codzienne, ludzkie (osobiste i społeczne) problemy.  0000-00-00 00:00:00Wynik wyboru firmy w sprawie realizacji talonów wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach na podstawowe artykuły żywnościowe i chemiczne


DOAiDM.26.3.2015

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach informuje, iż w wyniku zakończenia procedury wyboru firmy w sprawie realizacji talonów wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach na podstawowe artykuły żywnościowe i chemiczne na zlecenie MOPS, wybrano Firmę Hurtownia "Rybex" , ul. Kościuszki 16, Pionki

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania do MOPS Pionki do dnia 23 stycznia 2015 roku do godziny 15:00 wpłynęły dwie oferty. Kierując się kryterium ceny , wybrano firmę, która zaoferowała niższą cenę.

  0000-00-00 00:00:00DOAiDM.26.2.2015

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Pionkach informuje, że na zapytanie ofertowe z dnia 12.01.20125r. (dotyczące zamówienia na tonery wraz z dostawą do siedziby zamawiającego) do siedziby MOPS do dnia 22.01.2015 r do godz. 15:00 wpłynęło 13 ofert.
Kierując się o kryterium ceny i okresem gwarancji wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę BILT POLSKA S.C.w Radomiu, ul 1905 Roku 32.

Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym i zapraszamy do składania ofert w kolejnych zapytaniach, ogłaszanych przez naszą firmę.

  0000-00-00 00:00:00DOAiDM.26.1.2015
Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Pionkach informuje, że na zapytanie ofertowe z dnia 07.01.2015r. (dotyczące zamówienia na materiały biurowe wraz z dostawą do siedziby zamawiającego) do siedziby MOPS do dnia 16.01.2015 r do godz. 15 00 wpłynęły 4 oferty, w tym jedna nie spełniająca wymogów formalnych.

W oparciu o kryterium ceny, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę FAMEX JASTRZĘBSCY s.j. Radom, ul. Żeromskiego 104.

Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym i zapraszamy do składania ofert w kolejnych zapytaniach, ogłaszanych przez naszą firmę.

  0000-00-00 00:00:00
I. Przedmiot zamówienia i jego opis:

 Przedmiotem zamówienia jest realizacja talonów na podstawowe artykuły żywnościowe i chemiczne dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach ul. Leśna 5. Sposób realizacji talonów:
1. Realizacja talonów przyznanych podopiecznym MOPS winna odbywać się poprzez własny sklep bądź sieć sklepów Zleceniobiorcy znajdujących się na terenie miasta Pionki.
2. Zleceniobiorca wyznaczy i wskaże Zleceniodawcy sklep /sklepy na terenie miasta Pionki, które zobowiązane będą realizować sprzedaż artykułów na podstawie talonów.
3. Za wydane przez MOPS talony wartościowe Zleceniobiorca zobowiązany jest wydać w swoich placówkach handlowych osobom wskazanym na talonach artykuły spożywcze i chemiczne.
4. Zleceniodawca zobowiązuje Zleceniobiorcę do bezwzględnego przestrzegania zakazu wydawania na podstawie talonów napojów alkoholowych i tytoniowych.
5. Wskazana placówka oferuje w swoim asortymencie:
artykuły spożywcze co najmniej takie jak: nabiał, pieczywo, wędliny, mięso, warzywa, owoce, mąka, kasza, makaron, ryż.
środki czystości co najmniej takie jak: mydło, szampon, pasta do zębów, płyn do mycia naczyń, proszek do prania.
6. Wskazana placówka handlowa jest otwarta minimum 6 dni w tygodniu, w godzinach minimum od 9:00 do 18:00.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
II. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie będzie realizowane w terminie od dnia 01.02.2015 r do dnia 31.12.2015 r

III. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, potwierdzający spełnienie następujących warunków:
1. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
2. Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie należy dostarczyć Zamawiającemu

1. Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy (wg załącznika nr 1)
2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (wg załącznika nr 2)
3. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (wg załącznika nr 3)
4. Wypełniony (w wykropkowanych miejscach) i podpisany przez oferenta projekt umowy dotyczącej realizacji talonów wydawanych przez MOPS (wg załącznika nr 4)
5. Oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem upoważnienia do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile oferta została podpisana przez osoby nie umocowane do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy.
6. Kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON/ zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej oraz kserokopia decyzji w sprawie nadania numeru NIP ? potwierdzone za zgodność z oryginałem.

V. Opis sposobu przygotowywania ofert:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywne propozycje spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną techniką w sposób zapewniający jej czytelność.
4. Oferta wraz z załącznikami wymienionymi w zapytaniu ofertowym musi być podpisana i ostemplowana pieczątką imienną przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
5. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
6. Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem i pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.
7. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były trwale spięte (zszyte) w jedną całość oraz posiadały kolejno ponumerowane strony.
8. Oferent jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego .Oferty nie spełniające tych wymagań zostaną odrzucone.
9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zawierała oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty będą zawierać błędy, zostanie wykluczony z postępowania.
10. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać do dnia 23 stycznia 2015 r do godziny 15:30 :
w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach ul. Leśna 5 pok. nr 13 (parter) w dni robocze w godz. od 730 do 1530. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: ? Oferta ? realizacja talonów wydawanych przez MOPS?

VII. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:

Uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami, udzielania wyjaśnień i informacji ze strony Zamawiającego jest:
1. Elżbieta Sobczuk, tel. 48 384 84 25 do 28 wew. 34
2. Agnieszka Glita , tel. 48 384 84 25 do 28 wew.21

VIII. Sposób oceny ofert i wskazanie kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

1. Oferty zostaną otwarte i ocenione przez Komisję powołaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena 100 %
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

XII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty :

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.mopspionki.pl.
2. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o wyborze powiadomiony powiadomiony zostanie osobiście za pośrednictwem pisma.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego bez konieczności podania przyczyny


Załączniki: 1. Formularz ofertowy (zał. Nr 1)
2. Wzór oświadczenia Wykonawcy że spełnia wymogi art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (zał. nr 2)
3. Wzór oświadczenia Wykonawcy, że spełnia wymogi art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (zał. nr 3)
4. Projekt Umowy dotyczącej realizacji talonów wydawanych przez MOPS (zał. nr 4)
Pobierz zapytanie ofertowe  0000-00-00 00:00:00I. Przedmiot zamówienia i jego opis:

1. .Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa tonerów (oryginały lub alternatywne) do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach mającego siedzibę w budynku przy ul. Leśna 5. Dostawa tonerów będzie realizowana na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego na koszt i ryzyko dostawcy.
2. .Dostawa tonerów w ilościach zgłaszanych przez Zamawiającego dokonywana będzie w ciągu pięciu dni roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania. .Dostawy realizowane będą sukcesywnie a wielkość zamówienia uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego.
4. .Tonery dostarczone w ramach danej partii muszą posiadać termin przydatności do użycia co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia dostarczenia.
5. .Na dostarczone w ramach danej partii tonery Wykonawca udziela gwarancji 12 miesięcy liczonych od dnia ich dostarczenia a w przypadku wad będzie dokonywał ich wymiany.
6. . Rozliczenie dostawy będzie następowało po zrealizowaniu poszczególnych zamówień, na podstawie Faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Zamawiający dokona zapłaty przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.
7.  .W okresie obowiązywania umowy sprzedaży i dostawy tonerów Wykonawca gwarantuje stabilność i niezmienność cen tonerów wskazanych w formularzu oferty cenowej (załącznik nr 1 )
8. .Przedmiot zamówienia powinien spełniać normy obowiązujące dla tego rodzaju produktów oraz zapewniać należyte bezpieczeństwo pracy urządzenia.
9. .Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

II. Termin wykonania zamówienia
1. .Od dnia podpisania umowy na sprzedaż i dostawę tonerów do dnia 31.12.2015 r
2. .Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie każdorazowo zrealizowana przez Wykonawcę w dzień roboczy w godz. od 8:00 do 15:00.
III. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, potwierdzający spełnienie następujących warunków:
1. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
2. Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie należy dostarczyć Wykonawcy

1.  Wypełniony i podpisany Formularz oferty cenowej (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) 2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (wg załącznika nr 2)
3. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (wg załącznika nr 3)
4. Wypełniony (w miejscach wykropkowanych) i zaakceptowany projekt umowy (wg załącznika nr 4)
5. Kserokopia zaświadczenia i numerze identyfikacyjnym REGON/ zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej oraz kserokopia decyzji w sprawie nadania numeru NIP ? potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem upoważnienia do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile oferta została podpisana przez osoby nie umocowane do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy.
V. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywne propozycje spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną techniką w sposób zapewniający jej czytelność.
4. Oferta wraz z załącznikami wymienionymi w w zapytaniu ofertowym musi być podpisana i ostemplowana pieczątką imienną przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
5. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
6. Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem i pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.
7. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były trwale spięte (zszyte) w jedną całość oraz posiadały kolejno ponumerowane strony.
8. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego .Oferty nie spełniające tych wymagań zostaną odrzucone.
9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zawierała oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty będą zawierać błędy, zostanie wykluczony z postępowania.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia 22 stycznia 2015 r r do godziny 1500 w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach ul. Leśna 5 pok. nr 13 (parter) w dni robocze w godz. od 730 do 1530. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem ? Zakup i dostawa tonerów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach?.
VII. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami, udzielania wyjaśnień i informacji ze strony Zamawiającego jest:
1. . Elżbieta Sobczuk, nr tel 048 384 84 25 wew 34
2. . Mariusz Kobylarczyk, nr tel 048 384 84 25 wew 35

VIII. Sposób oceny ofert i wskazanie kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
1. Oferty zostaną otwarte i ocenione przez Komisję powołaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena 90%, okres gwarancji 10% .
3. Dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

XII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty :

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.mopspionki.pl.
2. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o wyborze powiadomiony powiadomiony zostanie osobiście za pośrednictwem pisma.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego bez konieczności podania przyczyny
Pobierz zapytanie ofertowe  0000-00-00 00:00:00I. Przedmiot zamówienia i jego opis:
1.  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa materiałów biurowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach mającego siedzibę w budynku przy ul. Leśna 5. Dostawa materiałów biurowych będzie realizowana na koszt i ryzyko dostawcy na podstawie zamówień składanych przez zamawiającego.
2. Materiały biurowe muszą spełniać wskazania Polskich Norm i innych wymaganych obowiązującym prawem.
.Dostawy realizowane będą sukcesywnie, a wielkość zamówień uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego.
4. Dostawa materiałów biurowych w ilościach zgłaszanych przez Zamawiającego powinna nastąpić w ciągu pięciu dni roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania.
5. Rozliczenie dostawy będzie następowało po zrealizowaniu poszczególnych zamówień, na podstawie Faktury VAT wystawionej przez dostawcę na wartość artykułów biurowych będących przedmiotem zamówienia. Zamawiający dokona zapłaty przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.
6. W okresie obowiązywania umowy sprzedaży i dostawy materiałów biurowych wykonawca gwarantuje stabilność i niezmienność cen artykułów biurowych wskazanych w formularzu oferty cenowej (załącznik nr 1 )
7. Dostawca zapewnia gwarancje na dostarczone materiały biurowe a w przypadku wad ukrytych będzie dokonywał wymiany materiałów
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

II. Termin wykonania zamówienia
Od dnia podpisania umowy na sprzedaż i dostawę materiałów biurowych do dnia 31.12.2015 r.

III. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, potwierdzający spełnienie następujących warunków:
.Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
2. Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie należy dostarczyć Wykonawcy

1.  Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną Formularz oferty cenowej (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (wg załącznika nr 2)
3. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (wg załącznika nr 3)
4. Wypełniony (w miejscach wykropkowanych) i zaakceptowany projekt umowy (wg załącznika nr 4)
5. Kserokopia zaświadczenia i numerze identyfikacyjnym REGON/ zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej oraz kserokopia decyzji w sprawie nadania numeru NIP ? potwierdzone za zgodność z oryginałem.
6. Oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem upoważnienia do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile oferta została podpisana przez osoby nie umocowane do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy.
V. Opis sposobu przygotowywania ofert:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywne propozycje spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
3. .Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną techniką w sposób zapewniający jej czytelność.
4. Oferta wraz z załącznikami wymienionymi w w zapytaniu ofertowym musi być podpisana i ostemplowana pieczątką imienną przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
5. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
6. Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem i pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.
7. .Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były trwale spięte (zszyte) w jedną całość oraz posiadały kolejno ponumerowane strony.
8. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego .Oferty nie spełniające tych wymagań zostaną odrzucone.
9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zawierała oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty będą zawierać błędy, zostanie wykluczony z postępowania.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać do dnia 16 stycznia 2015 r do godziny 15:00:
w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach ul. Leśna 5 pok. nr 13 (parter) w dni robocze w godz. od 7:30 do 15:30. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem ? Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach?.

VII. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami, udzielania wyjaśnień i informacji ze strony Zamawiającego jest:
1.  Elżbieta Sobczuk, nr tel 048 384 84 25 wew 34

VIII. Sposób oceny ofert i wskazanie kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
1. Oferty zostaną otwarte i ocenione przez Komisję powołaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium oceny ofert : cena ? 100%.
Dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty : 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.mopspionki.pl.
2. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o wyborze powiadomiony powiadomiony zostanie osobiście za pośrednictwem pisma.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego bez konieczności podania przyczyny
Pobierz zapytanie ofertowe  0000-00-00 00:00:00Wynik wyboru stołówki/jadłodajni do przygotowywania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach informuje, iż w wyniku zakończenia procedury wyboru stołówki/jadłodajni do przygotowywania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych MOPS, wybrano Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii Św. Barbary w Pionkach, Al. Jana Pawła II 1

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania do MOPS Pionki do dnia 15 grudnia 2014 roku do godziny 15.30 wpłynęły dwie oferty. Wyboru dokonano, kierując się kryterium ceny oraz dodatkowymi propozycjami oferenta.

  0000-00-00 00:00:00Wynik wyboru firmy na świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym zgodnie z ich wyznaniem, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach informuje, iż w wyniku zakończenia procedury wyboru firmy pogrzebowej w celu świadczenia usługi sprawiania pogrzebu zmarłym na zlecenie MOPS, wybrano Firmę Zakład Usług Pogrzebowych "EDEN" Mariusz Dolega, z siedzibą w Pionkach, ul. Jordanowska 22.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania do MOPS Pionki do dnia 08 grudnia 2014 roku do godziny 12.00 wpłynęły dwie oferty. Kierując się kryterium ceny , wybrano firmę, która zaoferowała niższą cenę.

  0000-00-00 00:00:00I. Zamawiający:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Leśna 5
26 ? 670 Pionki
Tel: (0- 48) 384 - 84 - 25 do 28; Fax : (048) 612 ? 93 - 52
e-mail: mops@mopspionki.pl
zaprasza do złożenia oferty na sukcesywne świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym zgodnie z ich wyznaniem, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach.

Pobierz zapytanie ofertowe  0000-00-00 00:00:00Wynik wyboru firmy na przeprowadzenie szkolenia
"TELEPRACA"


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru firmy na prowadzenie szkolenia "TELEPRACA" dla maksymalnie 20 osobowej grupy osób uczestniczących w Projekcie ?Z bierności ku aktywności? wybrano TASK Metlerska Aldona ul. Mielczarskiego 3, 26-670 Radom

Uzasadnienie dokonanego wyboru: W wyniku przeprowadzonego postępowania do MOPS Pionki do dnia 05 listopada 2014 roku do godziny 10.00 wpłynęło pięć ofert. Pięć ofert spełniało wszystkie wymogi formalne. TASK Metlerska Aldona zaproponowała większą ilość godzin szkolenia, dzięki temu będzie bardziej efektywne I przydatne dla uczestników projektu. Doświadczenie zatrudnionych przez firmę pracowników w realizację tego typu szkoleń jest gwarantem odpowiedniego wykonania zlecenia. Doświadczenie jakie posiada firma w realizacji tego typu szkoleń są gwarantem należytego wykonania zlecenia.

  0000-00-00 00:00:00Wynik wyboru firmy na przeprowadzenie warsztatów ekonomii społecznej i zorganizowanie dwóch wizyt studyjnych w podmiotach ekonomii społecznej


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru firmy na prowadzenie warsztatów ekonomii społecznej I zorganizowanie wizyt studyjnych w podmiocie ekonomii społecznej dla dwóch grup uczestników Projektu ?Z bierności ku aktywności? wybrano Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40 Warszawa.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania do MOPS Pionki do dnia 05 listopada 2014 roku do godziny 11.00 wpłynęło pięć ofert. Pięć ofert spełniało wszystkie wymogi formalne. Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL zaproponował większą ilość godzin szkolenia, dzięki temu będzie ono bardziej efektywne i przydatne dla uczestników projektu. Doświadczenie jakie posiada Stowarzyszenie w realizacji tego typu szkoleń są gwarantem należytego wykonania zlecenia.


  0000-00-00 00:00:00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1
Dot.: zakupu i dostawy serwera wraz z oprogramowaniem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach ul. Leśna 5

Postępowanie na zakup i dostawę serwerów prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych (tj.: Dz.U z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) - wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 30000 euro.
I. Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa serwera wraz z oprogramowaniem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach mającego siedzibę w budynku przy ul. Leśna 5. (specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia oraz dodatkowe wymagania zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ).
2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

II. Termin wykonania zamówienia

1.Zamówienie będzie zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie 10 dni licząc od dnia podpisania umowy.
2.Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę w dzień roboczy w godz. od 9:00 do 14:00 po uprzednim powiadomieniu o dostawie (z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym).
III. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, potwierdzający spełnienie następujących warunków:
1.Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
2.Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie należy dostarczyć Wykonawcy
1.Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (wg załącznika nr 3)
2.Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (wg załącznika nr 4)
3.Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy (wg załącznika nr 2)
4.Wypełniony (w miejscach wykropkowanych) i zaakceptowany projekt umowy (wg załącznika nr 5)
5.Oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem upoważnienia do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile oferta została podpisana przez osoby nie umocowane do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy.
6.Kserokopia zaświadczenia i numerze identyfikacyjnym REGON/ zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej oraz kserokopia decyzji w sprawie nadania numeru NIP ? potwierdzone za zgodność z oryginałem.

V. Opis sposobu przygotowywania ofert:

1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywne propozycje spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.>br> 3.Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną techniką w sposób zapewniający jej czytelność.
4.Oferta wraz z załącznikami wymienionymi w SIWZ musi być podpisana i ostemplowana pieczątką imienną przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
5.Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
6.Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem i pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.
7.Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były trwale spięte (zszyte) w jedną całość oraz posiadały kolejno ponumerowane strony.
8.Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ .Oferty nie spełniające tych wymagań zostaną odrzucone.
9.Wykonawca, którego oferta nie będzie zawierała oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty będą zawierać błędy, zostanie wykluczony z postępowania.
10.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać do dnia 17 listopada 2014 r do godziny 1530 :
w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach ul. Leśna 5 pok. nr 13 (parter) w dni robocze w godz. od 730 do 1530. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem ? Zakup i dostawa serwera wraz z oprogramowaniem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach?.
drogą mailową na adres mops@mopspionki.nazwa.pl

VII. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:

Uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami, udzielania wyjaśnień i informacji ze strony Zamawiającego jest:
Mariusz Kobylarczyk
tel. kom.: 607030927

VIII. Sposób oceny ofert i wskazanie kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

1.Oferty zostaną otwarte i ocenione przez Komisję powołaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena 70%, okres gwarancji 20% i jakość oferowanego sprzętu 10%.
3.Dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

XII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty :

1.O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.mopspionki.pl.
2.Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o wyborze powiadomiony powiadomiony zostanie osobiście za pośrednictwem pisma.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego bez konieczności podania przyczyny


Załączniki:
1.Specyfikacja techniczna oraz opis przedmiotu zamówienia (zał. Nr 1)
2.Formularz ofertowy (zał. Nr 2)
3.Wzór oświadczenia Wykonawcy że spełnia wymogi art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (zał. nr 3)
4.Wzór oświadczenia Wykonawcy, że spełnia wymogi art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (zał. nr 4)
5.Projekt Umowy (zał. Nr 5)

Pobierz załączniki  0000-00-00 00:00:00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach informuje , że w wyniku analizy zebranych ofert cenowych na dostawę i montaż systemu alarmowego dla MOPS w Pionkach, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: INTERFACH 2; Magierek i Osowscy - s.j. ; ul. Wroclawska 9b; 26 - 600 Radom.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim oferentom za udział w postępowaniu.

  0000-00-00 00:00:00


Zapytanie ofertowe


"Z bierności ku aktywności"
Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi.

I. Zamawiający

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów ekonomi społecznej i zorganizowanie wizyt studyjnych w podmiotach ekonomii społecznej, w ramach realizowanego projektu systemowego "Z bierności ku aktywności" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej dla dwóch grup osób bezrobotnych - Beneficjentów Ostatecznych Projektu (każda grupa max. 15 osób).

2. Wymagania dotyczące szkolenia:
1) przygotowanie programu warsztatów (min. 15 godz. dydaktycznych) wraz z kadrą dydaktyczną dla dwóch grup osób bezrobotnych - Beneficjentów Ostatecznych Projektu,
2) zorganizowanie 2 wizyt studyjnych w podmiotach ekonomii społecznej dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu (wyjazdy wspólne dla dwóch grup),
3) przedłożenie harmonogramu warsztatów przed podpisaniem umowy,
4) organizacja warsztatów,
5) zorganizowanie wizyt studyjnych,
6) przygotowanie materiałów z warsztatów dla uczestnika oraz 1 egzemplarza dla Zamawiającego,
7) zapewnienia sali do warsztatów,
8) przeprowadzenie ewaluacji warsztatów,
9) przygotowanie serwisu kawowego dla uczestników warsztatów,
10) wydanie zaświadczeń o ukończeniu warsztatów,
11) ubezpieczenie uczestników warsztatów,
12) przekazania dokumentacji warsztatowej,
13) współpraca z Koordynatorem Projektu,
3. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do:
- dołożenia należytej staranności nad prawidłową realizacją zamówienia,
- ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (podczas zajęć),
- przygotowania materiałów dydaktycznych, materiałów do zajęć praktycznych,
-przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu zajęć dokumentacji warsztatowej, tj. listy obecności i potwierdzenia ukończonego warsztatu oraz dokumentacji fotograficznej,
- wykonania zadania samodzielnie, bez prawa dalszego zlecania,
-stosowania na wszelkich dokumentach związanych z realizacją zlecenia obowiązujących logotypów, w tym materiałach szkoleniowych zgodnych z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które umieszczone są na stronie www.mazowia.eu.
Przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją Projektu systemowego do dnia 31 grudnia 2020 roku w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do pisemnego informowania o miejscu archiwizacji dokumentów, zmianie adresu archiwizacji, o przypadku zawieszenia lub zaprzestania działalności.

III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: listopad - grudzień 2014 rok IV. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie lub komputerze,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- ze szczegółowymi wstępnymi harmonogramem warsztatów,
- kopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej,
- kopię wpisu do Rejestru instytucji szkoleniowych,
- wykaz kadry i ich kwalifikacji,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście z umieszczonym napisem na kopercie: ?Oferta na organizację warsztatów ekonomii społecznej?, na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5, 26-670 Pionki, do dnia 05 listopada 2014 roku do godz. 11.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 05 listopada 2014 rok, informacja o wyborze ofert zostanie podana za pośrednictwem strony internetowej pod adresem : www.mopspionki.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofert.

VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa "80 %"
Zakres i jakość oferowanego programu warsztatów "20%"
Dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem MOPS Pionki, strony internetowej znajdującej się pod adresem www.mopspionki.pl.

IX. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udzielają: Jolanta Michajluk oraz Agnieszka Glita pod numerem telefonu 48 384 84 25 do 28, fax 48 612 93 52 oraz adresem email: mops@mopspionki.pl

  0000-00-00 00:00:00


ZAPYTANIE OFERTOWE


"Z bierności ku aktywności"
Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIE OFERTOWE


W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi.

I.Zamawiający
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach ul. Leśna 5

II.Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia na temat: TELEPRACA, w ramach realizowanego projektu systemowego "Z bierności ku aktywności" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu (grupa max. 20 osób).
2. Wymagania dotyczące szkolenia:
1) przedstawienie programu szkolenia wraz z kadrą dydaktyczną,
2) przedłożenie harmonogramu szkolenia przed podpisaniem umowy,
3) organizacja szkolenia,
4) przygotowania materiałów szkoleniowych dla uczestnika oraz 1 egzemplarza         dla Zamawiającego,
5) zapewnienia sal do szkolenia,
6) przygotowania serwisu kawowego dla uczestników szkolenia,
7) przeprowadzenie ewaluacji szkolenia,
8) wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia,
9) ubezpieczenia uczestników szkolenia,
10) przekazania dokumentacji szkoleniowej,
11) współpracy z Koordynatorem Projektu,
12) przedłożenia raportu końcowego z wykonania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do:
- dołożenia należytej staranności nad prawidłową realizacją zamówienia,
- wykonania zadania samodzielnie, bez prawa dalszego zlecania,
- ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (podczas zajęć),
- przygotowania materiałów dydaktycznych, materiałów do zajęć praktycznych,
-przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu zajęć dokumentacji szkoleniowej, tj. listy obecności i potwierdzenia ukończonego szkolenia oraz dokumentacji fotograficznej,
- stosowania na wszelkich dokumentach związanych z realizacją zlecenia obowiązujących logotypów, w tym materiałach informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych oraz oznaczania pomieszczeń, w których prowadzony jest Projekt systemowy zgodnych z Wytycznymi dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które umieszczone są na stronie internetowej www.mazowia.eu.
- informowania uczestników Projektu, opinii publicznej i społeczeństwa o realizacji Projektu systemowego i o fakcie współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu systemowego do dnia 31 grudnia 2020r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do pisemnego informowania o miejscu archiwizacji dokumentów, zmianie adresu archiwizacji, o przypadku zawieszenia lub zaprzestania działalności.

III.Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: miesiąc listopad - grudzień 2014r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze. Powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, PESEL, podpis czytelny osoby upoważnionej. Ponadto zawierać:
- kopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej,
- kopię wpisu do Rejestru instytucji szkoleniowych,
- szczegółowy program szkolenia,
- wykaz kadry i ich kwalifikacji.

V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście, z umieszczonym napisem na kopercie: "Oferta na organizację szkolenia nt. "Telepraca"", na adres: ul. Leśna 26-670 Pionki do dnia 05 listopada 2014r. do godz. 10.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 05 listopada 2014r.

VI. Kryterium oceny oferty Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa - 80%
Zakres i jakość oferowanego programu szkolenia - 20%
Dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.mopspionki.pl.

VIII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udzielają Jolanta Michajluk oraz Agnieszka Glita pod numerem telefonu 48 384 84 25 do 28, fax 48 612 93 52 oraz adresem email: mops@mopspionki.pl

  0000-00-00 00:00:00

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt.8 ustawy z dn. 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych (tj.: Dz.U z 2013 r poz.907 z późn. zm.) - wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 30000 euro.

I. Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu alarmowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pionkach mającym siedzibę w budynku przy ul. Leśna 5

( specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia oraz wykaz pokoi i pomieszczeń, w których mają być zamontowane czujki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).
2.Zleceniobiorca wraz z towarem zobowiązuje się dostarczyć karty gwarancyjne, certyfikaty, świadectwa jakości i atesty.
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz powierzania części lub całości zamówienia podwykonawcom.

II.Termin wykonania zamówienia:

1.Termin wykonania Umowy do 14 dni od dnia podpisania umowy.
2.Z uwagi konieczność zapewnienia warunków pracy urzędu oraz bezpieczeństwa pracowników i klientów Ośrodka prace montażowe wykonywane będą w godz. od 14:00 do 18:00.
3.Istnieje możliwość wykonywania prac montażowych w sobotę po wcześniejszym ustaleniu tego z zamawiającym.


III.Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie następujących warunków:
1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek takich uprawnień;
2.posiadania wiedzy i doświadczenia;
3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówieniaIV. Dokumenty niezbędne w złożonej ofercie:

Do oferty należy dołączyć:
1.Formularz ofertowy (wg załącznika nr 2)
2.zaakceptowany projekt umowy (wg załącznika nr 3)
3.dokumentację świadczącą o tym, że zastosowane urządzenia posiadają niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa i homologacje oraz certyfikaty CE.
V.Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 10 października 2014 r:
w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach ul. Leśna 5 parter pok.13 w godzinach od 7:30 do 15:30
drogą mailową na adres mops@mopspionki.nazwa.pl
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami
Mariusz Kobylarczyk tel. kom. 607030927
Miejski Ośrodek Pomocy społecznej zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego bez konieczności podania przyczyny


Załączniki:
1.specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia oraz wykaz pokoi i pomieszczeń, w których mają być zamontowane czujki
2.Formularz ofertowy
3.Projekt umowy

Pobierz załączniki  0000-00-00 00:00:00


.
Wynik wyboru firmy na przeprowadzenie zajęć
"Zadbany wygląd sukcesem w znalezieniu pracy"


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru firmy na przeprowadzenie zajęć ze stylizacji i wizażu "Zadbany wygląd sukcesem w znalezieniu pracy" oraz udzielenie indywidualnych konsultacji fryzjersko- kosmetycznych wybrano Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Szkoleniowe "KMP" Marcin Piotrowski, Radom ul.Łąkowa 66.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania do MOPS Pionki do dnia 25 września 2014 roku wpłynęły trzy oferty. Trzy oferty spełniały wszystkie wymogi formalne. Najniższą cenę zaproponowała firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Szkoleniowe "KMP" Marcin Piotrowski i dlatego przeprowadzi zajęcia stylizacji i wizażu dla uczestników Projektu "Z bierności kuaktywności".
Doświadczenie jakie posiada firma w realizacji tego typu szkoleń są gwarantem należytego wykonania zlecenia.

  0000-00-00 00:00:00UNIEWAŻNIENIE
ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Z DNIA 25.08.2014
dot: dostawy i montażu systemu alarmowego w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 26.08.2014 r w sprawie dostawy i montażu systemu alarmowego w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach.
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione z powodu błędów proceduralnych mających wpływ na zasadę konkurencyjności oraz konieczność uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia.
Jednocześnie informuję, że od decyzji przez zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wnioskodawców mające charakter odwołania zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.

  0000-00-00 00:00:00


.
Wynik wyboru firmy na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 31 osób uczestniczących w Projekcie


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru firmy prowadzącej szkolenia zawodowe dla 31 osób uczestniczących w Projekcie "Z bierności ku aktywności" wybrano Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo- Szkoleniowe KMP Marcin Piotrowski, Radom ul. Łąkowa 66.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania do MOPS Pionki do dnia 17 września 2014 roku wpłynęły cztery oferty. Dwie oferty spełniały wszystkie wymogi formalne. Najlepszą ofertę zaproponowała firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Szkoleniowe "KMP" Marcin Piotrowski dlatego też poprowadzi szkolenia zawodowe dla uczestników projektu "Z bierności ku aktywności".
Doświadczenie zatrudnionych przez firmę pracowników w realizacji tego typu szkoleń są gwarancją odpowiedniego wykonania zlecenia.


  0000-00-00 00:00:00


.
OGŁOSZENIE O ZAPYTANIE OFERTOWE


I. Zamawiający
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia w ramach projektu systemowego ,,Z bierności ku aktywności? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej jest złożenie oferty na zajęcia stylizacji i wizażu pt. ,,Zadbany wygląd sukcesem w znalezieniu pracy? dla 31 osób uczestniczących w Projekcie.
2. Przeprowadzenie:
Zajęć stylizacji i wizażu pt. ,,Zadbany wygląd sukcesem w znalezieniu pracy? w łącznej liczbie 15 godzin oraz udzielenie indywidualnych konsultacji fryzjersko ? kosmetycznych, po 1 godzinie dla każdego uczestnika (31osób). Celem zajęć jest poprawa i nabycie umiejętności dbania o wygląd zewnętrzny (np. fryzury, makijaż}.
3. Przygotowanie:
1) programu szkolenia,
2) harmonogramów szkolenia,
3) dokumentacji szkoleniowej
4) pomieszczeń do szkolenia wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
5) listy obecności i potwierdzenie udzielonych indywidualnych konsultacji
4. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do:
-dołożenia należytej staranności nad prawidłową realizacją zamówienia,
- ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (podczas zajęć)
-przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu zajęć dokumentacji szkoleniowej, tj. listy obecności i potwierdzenia udzielonych indywidualnych konsultacji oraz dokumentacji fotograficznej
, -wykonania zadania samodzielnie, bez prawa dalszego zlecania,
-stosowania na wszelkich dokumentach związanych z realizacją zlecenia obowiązujących logotypów, w tym materiałach szkoleniowych zgodnych z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które umieszczone są na stronie
www.mazowia.eu.

III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 29 września do 31 października 2014 r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być:
-opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- ze szczegółowymi wstępnymi harmonogramami zajęć,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5, 26-670 Pionki, do dnia 22 września 2014 roku ( włącznie ) do godz. 13.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 25 września 2014 rok, a wynik i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do godziny 12:00 na stronie internetowej pod adresem: www.mopspionki.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofert.

VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa - 100%
Dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem MOPS Pionki, strony internetowej znajdującej się pod adresem www.mopspionki.pl.

VIII. Termin rozpatrzenia ofert:
25 września 2014 roku do godziny 12.00

IX. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udzielają: Jolanta Michajluk oraz Agnieszka Glita pod numerem telefonu 48 384 84 25 do 28, fax 48 612 93 52 oraz adresem email: mops@mopspionki.pl

  0000-00-00 00:00:00


ZAPYTANIE OFERTOWE
.
"Z bierności ku aktywności"
Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE


I. Zamawiający
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach realizowanego projektu systemowego ,,Z bierności ku aktywności? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Progra Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu w łącznej liczbie 31 osób.

2. Celem szkoleń jest nabycie nowych umiejętności zawodowych, a w przyszłości znalezienie zatrudnienia. Dla 31 osób mają być zorganizowane i przeprowadzone następujące szkolenia zawodowe:
1)Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B (minimalna ilość godzin 70).....4 osoby
2)Opiekunka osób starszych (minimalna ilość godzin 100).....11 osób
3)Kosmetyczka (minimalna ilość godzin 100).....1 osoba
4)Kurs komputerowy dla zaawansowanych (minimalna ilość godzin 30)..... 2 osoby
5)Kucharz (minimalna ilość godzin 80)..... 4 osoby
6)Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu i wykładowców pozaszkolnych form kształcenia (minimalna ilość godzin 80)..... 1 osoba
7)Terapia zajęciowa (minimalna ilość godzin 60)..... 1 osoba
8)Fryzjer (minimalna ilość godzin 130)..... 3 osoby
9)Ochroniarz I-go stopnia (minimalna ilość godzin 170)..... 1 osoba
10)Kierowca wózków jezdniowych (minimalna ilość godzin 70)..... 3 osoby
3. Wymagania dotyczące realizacji szkoleń:
1)przedstawienie programu szkoleń zawodowych wraz z kadrą dydaktyczną,
2)przedłożenie harmonogramów szkoleń zawodowych przed podpisaniem umowy,
3)organizacja szkoleń wraz z zapewnieniem odpowiednich warunków i pomieszczeń wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
4)przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników oraz 1 egzemplarza dla Zamawiającego,
5)prowadzenie dokumentacji szkoleń,
6)przeprowadzenie ewaluacji szkoleń,
7)wydanie zaświadczeń potwierdzających ukończone szkolenia zawodowe,
8)współpraca z Koordynatorem Projektu,
9)przedłożenie raportu końcowego z wykonania umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do:
1) dołożenia należytej staranności nad prawidłową realizacją zamówienia, 2) ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (podczas zajęć),
3)przygotowania materiałów dydaktycznych , materiałów do zajęć praktycznych,
4) pokrycia kosztów dojazdu uczestników na szkolenia,
5) pokrycia kosztów badań lekarskich w tym książeczki sanepidowskiej,
6)zapewnienia cateringu w trakcie trwania zajęć,
7) przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu zajęć dokumentacji szkoleniowej, tj. listy obecności i potwierdzenia ukończonego szkolenia zawodowego oraz dokumentacji fotograficznej,
8)- stosowania na wszelkich dokumentach związanych z realizacją zlecenia obowiązujących logotypów, w tym materiałach szkoleniowych zgodnych z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które umieszczone są na stronie www.mazowia.eu.
9)informowania uczestników Projektu, opinii publicznej i społeczeństwa o realizacji Projektu systemowego i o fakcie współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
10)przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu systemowego do dnia 31 grudnia 2020r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do pisemnego informowania o miejscu archiwizacji dokumentów, zmianie adresu archiwizacji, o przypadku zawieszenia lub zaprzestania działalności.

III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01 października do 17 grudnia 2014 r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie lub komputerze. Ponadto powinna:
- być opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- kopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej,
- kopię wpisu do Rejestru instytucji szkoleniowych,
- szczegółowy program szkoleń oraz wstępne harmonogramy szkoleń,
- wykaz kadry i ich kwalifikacji,
- oferty należy składać na załączonym formularzu ( stanowiącym załącznik) lub ewentualnie należy podać kwotę brutto i netto poszczególnych szkoleń zawodowych łącznie i z podziałem na osoby - być podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5, 26-670 Pionki, do dnia 17 września 2014 roku ( włącznie ) do godz. 13.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 19 września 2014 rok, informacja o wyborze ofert zostanie podana za pośrednictwem strony internetowej pod adresem : www.mopspionki.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa - 80%
Zakres i jakość oferowanych programów szkoleń - 20%
Dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem MOPS Pionki, strony internetowej znajdującej się pod adresem www.mopspionki.pl.

VIII. Termin rozpatrzenia ofert:
Do 19 września 2014 roku do godziny 14.00


IX. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udzielają: Jolanta Michajluk oraz Agnieszka Glita pod numerem telefonu 48 384 84 25 do 28, fax 48 612 93 52 oraz adresem email: mops@mopspionki.pl

Zapytanie ofertowe formularz  0000-00-00 00:00:00


Zapytanie ofertowe Alarm

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach, zamierzając zawrzeć nową umowę o wykonanie systemu alarmowego, zwraca się z prośbą o przesłanie ofert.

Prosimy o przedstawienie dokumentacji świadczącej o tym, że zastosowane urządzenia posiadają niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa i homologacje oraz certyfikaty CE , oraz są objęte gwarancją i wsparciem technicznym.

Wymaganą specyfikację techniczną przesyłamy w załączeniu.

Prosimy o złożenie oferty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pionkach ul. Leśna 5 ,
26 - 670 Pionki, pok. nr 13 w terminie do dnia 01.09.2014 r godz. 15:00 .
tel. 048 384 84 25 do 28
fax 048 612 93 52
e-mail: mops@mopspionki.pl

Przed złożeniem ofert dopuszczamy możliwość przeprowadzenia oględzin w siedzibie naszej instytucji, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.  0000-00-00 00:00:00


KOMUNIKAT KRUS

 
Ważne dla osób ( rolników ) ubiegających się o przyznanie zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym - warunkiem przyznania prawa do ww. zasiłków.


Obowiązujące od 15 maja 2014 r. przepisy warunkują przyznanie rolnikom, ich małżonkom i domownikom, prawa do:
 • zasiłku dla opiekuna,

 • specjalnego zasiłku opiekuńczego,

 • świadczenia pielęgnacyjnego,


od złożenia we właściwym urzędzie gminy m.in. oświadczenia:
w przypadku rolników - o zaprzestaniu prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
w przypadku małżonków rolników lub domowników - o zaprzestaniu prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.
Powyższe oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego / wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym rolnik, małżonek rolnika lub domownik składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Oświadczenie to może dotyczyć też okresu od dnia 1 lipca 2013 r., za który dana osoba ubiega się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna.
Jednocześnie Kasa informuje, że warunkiem niezbędnym do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników jest prowadzenie działalności rolniczej / wykonywanie stałej pracy w gospodarstwie rolnym.
Złożenie zatem przez rolnika, jego małżonka lub domownika, ubiegającego się o przyznanie zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo świadczenia pielęgnacyjnego oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym wskazuje na niespełnianie przez te osoby warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Kasa podkreśla, iż niespełnianie warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oznacza wyłączenie z tego ubezpieczenia, w tym również w okresie wstecznym, a także z ubezpieczenia zdrowotnego w KRUS.
Wyłączenie z ubezpieczenia z okresem wstecznym może oznaczać również konieczność zwrotu przyznanych w tym czasie świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.
W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy albo świadczenie pielęgnacyjne ubiegałby się rolnik, jedyny właściciel gospodarstwa, zaprzestanie prowadzenia przez taką osobę działalności rolniczej oznaczałoby również ustanie ubezpieczenia społecznego rolników i ubezpieczenia zdrowotnego dla domowników pracujących w jego gospodarstwie rolnym.
Konsekwencją ustania ubezpieczenia społecznego rolników i objęcia ubezpieczeniem w ZUS z tytułu pobierania zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo świadczenia pielęgnacyjnego, w przypadku osób urodzonych po 1948 r., może być nieuzbieranie przez takie osoby okresu 25 lat podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, niezbędnego dla ustalenia prawa do emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników. Źródło : http://www.krus.gov.pl/komunikaty/dokument/artykul/wazne-dla-osob-ubiegajacych-sie-o-przyznanie-zasilku-dla-opiekuna-specjalnego-zasilku-opieku/

  0000-00-00 00:00:00


Ogłoszenie o sposobie wywdawania Karta Dużej Rodziny


W związku z wejściem w życie z dniem 16 czerwca 2014 roku uchwały nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, Burmistrz Miasta Pionki informuje:
1. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18 roku życia;


 • w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;


 • bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Karta dużej rodziny przysługuje zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej:
 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.3. Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od dochodu.
4. Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można otrzymać w:
 • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5;

 • lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta lub strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach.


5. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest uprawniony do złożenia wniosku o przyznanie oraz odebranie Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej. Wyżej wymienione oświadczenie zawarte jest we wniosku.
6. Wypełnione wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5 w godz. od 7.30 do 15.30 w pokoju nr 18.
7. Składający wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, okazuje oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
 • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;

 • w przypadku dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;


 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;


 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;


 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka- postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;


 • w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

8. Karta przyznawana jest bezpłatnie.
9. Informacje o przysługujących uprawnieniach można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny

Źródło:
1. Uchwała Rady Ministrów z 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia KDR

2.Wniosek o przyznanie KDR

  0000-00-00 00:00:00NFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA WNIOSKU O ZASIŁEK DLA OPIEKUNÓW I WARUNKACH JEGO NABYWANIA


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach działając zgodnie z przepisem art. 8 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa.

Wniosek należy złożyć w terminie od 15 maja 2014 r. do 15 września 2014 r. Jeśli w w/w okresie toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka , wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia


Warunki nabywania uprawnień do zasiłku dla opiekunów.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012r., poz. 1548 oraz z 2013, poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

1) za okresy od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz.992 z późn. zm) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 roku; 2) od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

1) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub
2) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.


Warunki nabywania uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego obowiązujące w dniu 31
grudnia 2012 r. (art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych)

Art. 17. 1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1)matce albo ojcu,
2) innym osobom, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.), ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
3)opiekunowi faktycznemu dziecka
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
1a. Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki, o której mowa w ust. 1.

2-2d. (uchylone).

3. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

5. Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

1a) ( osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inną osobę w rodzinie lub poza rodziną;

2)osoba wymagająca opieki:

a)pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b)została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
3)osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;

4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na tę lub inną osobę w rodzinie lub poza rodziną;

5) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
  0000-00-00 00:00:00Informacja
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów


W Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia 2014 r. poz. 567, opublikowana została ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa wejdzie w życie 15 maja 2014 r., tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Celem ustawy jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Omawiana ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

  0000-00-00 00:00:00BURMISTRZ MIASTA
PIONKI
ogłasza rekrutację beneficjentów ostatecznych
projektu unijnego
"Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy
Miasta Pionki"
Rekrutacja wyłoni 30 gospodarstw domowych z Gminy Miasta Pionki zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności w celu zapewnienia im dostępu do Internetu.

Formularze zgłoszeniowe i Regulamin rekrutacji są dostępne:
- w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta Pionki
- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Leśna 5, pok. nr 13
- na stronach internetowych www.pionki.pl , www.mopspionki.pl
Wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać od dnia 25.03.2014r. do 16.04.2014r. w siedzibie MOPS w Pionkach, ul. Leśna 5, pokój nr 13 (parter).

Regulamin rekrutacji Formularz zgloszeniowy rekrutacji>  0000-00-00 00:00:00KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Przedłużenie do końca grudnia 2014 r. rządowego programu wspierania
osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 marca 2014 r. poz. 320, opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 17 marca 2014 r .

Zmiana polega na tym, że w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. poz. 1741) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Prawo do pomocy przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2014 r., przyznane na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650), zwanej dalej "ustawą".
Pozostałe zapisy ww. rozporządzenia pozostają bez zmian.

Powyższa zmiana oznacza, że osobom otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne, którym na miesiące styczeń, luty, marzec 2014 r. gminne organy właściwe przyznały pomoc w wysokości 200 zł miesięcznie, pomoc ta zostanie z urzędu, tj. w drodze zmiany dotychczasowej decyzji przyznającej pomoc z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego lub w drodze kolejnej decyzji, bezzwłocznie przyznana także na kolejne miesiące 2014 r., tj. od kwietnia do grudnia 2014 r. (pod warunkiem posiadania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego za te miesiące).


  0000-00-00 00:00:00


.
"Z bierności ku aktywności"
Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Jeżeli jesteś mieszkańcem Pionek, masz od 18 do 64 lat i jesteś osobą bezrobotną być może projekt "Z bierności ku aktywności" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizowany przez MOPS Pionki jest adresowany właśnie do Ciebie. Jeżeli Twoje trudności z uzyskaniem pracy wynikają z braku lub nieaktualnego zawodu, jeżeli nie potrafisz zaprezentować się pracodawcy to właśnie Ciebie zapraszamy do udziału w naszym projekcie.
Chętnych prosimy o zgłaszanie się do dnia 24 marca 2014 roku.

Kontakt: MOPS Pionki, ul. Leśna 5
od poniedziałku do piątku, między 7.30 a 11.30
pok.18,24 (pracownicy socjalni)
tel. 48 384 84 27 lub e-mail mops@mopspionki.pl


  0000-00-00 00:00:00


Zabawa Karnawałowa

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach we współpracy z Centrum Aktywności Lokalnej zorganizowali zabawę karnawałową dla najmłodszych dzieci. We wspaniałym karnawałowym nastroju, przy dźwiękach kultowych przebojów bawiło się około 80 dzieci wraz z rodzicami. Do zabawy zachęcali dzieci wspaniali wolontariusze z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2. Zabawę umilały konkursy i tu znowu wielkie słowa uznania dla Centrum Wolontariatu w Pionkach, które podczas jednej ze swoich akcji pozyskało dla nas nagrody. Podczas zabawy dzieci miały okazje pomalować buźki. Na zakończenie zabawy, dla ostudzenia emocji dzieci obejrzały bajkę. Podziękowania również dla sponsorów Pana Andrzeja Podsiadłego, firmy Selgros, piekarni ?Kosiek? oraz Cukierni ?Radmarc? dzięki którym dzieci zjadły słodki poczęstunek.  0000-00-00 00:00:00Nowe świadczenie ! od 1 stycznia 2014 r dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy


Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy ? Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła nową definicję ? odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Zgodnie z dodanym w Prawie energetycznym w art. 3, pkt 13c - jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Osobie tej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
Wysokość limitu, wynosi:
1.900 kWh w roku kalendarzowym ? dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2.1250 kWh w roku kalendarzowym ? dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3.1500 kWh w roku kalendarzowym ? dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek energetyczny będzie przyznawał wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO


Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi:
1.dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,36 zł. miesięcznie;
2.dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,77 zł. miesięcznie;
3.dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł. miesięcznie.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do dnia 30 kwietnia 2014 r.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DODATEK ENERGETYCZNY:


Dodatek ten przyznawany jest osobom spełniającym jednocześnie trzy warunki:
1.osoba ta musi pobierać dodatek mieszkaniowy,
2.być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii z przedsiębiorstwem energetycznym,
3. mieszkać w miejscu dostarczania energii

WYMAGANE DOKUMENTY:

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego:
1.kopia  umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej;
Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pionkach ul. Leśna 5 pok. nr 13 (parter) w dni powszednie w godzinach od 730 do 1530 lub na stronie www.mopspionki.pl
Pełną informację na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku  energetycznego, można uzyskać drogą telefoniczną tj. (48) 384 84 25 wew. 34 lub osobiście w siedzibie MOPS ul. Leśna 5 pok. nr 13 (parter) w dni powszednie w godzinach od 730 do 1530.
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO:


Wniosek o o przyznanie dodatku energetycznego składamy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pionkach ul. Leśna 5 pok. nr 13 (parter) od poniedziałku do piątku w w godzinach od 730 do 1530

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

SPOSÓB WYPŁATY DODATKU ENERGETYCZNEGO:


Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:
1.na rachunek bankowy osoby wnioskującej;
2.w kasie MOPS
o sposobie wypłaty dodatku energetycznego decyduje Wnioskodawca zaznaczając we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego odpowiednią dyspozycję.
OPŁATA SKARBOWA

DECYZJA W SPRAWIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ !!!

Zgodnie z art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji na podstawie przepisów Ustawy kodeks postępowania administracyjnego i tym samym podlega ona opłacie skarbowej na podstawie Części I ust. 53 Załącznika do w/w Ustawy, w wysokości 10 zł.
PODSTAWA PRAWNA 
art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (t. j. z 2012 r. poz. 1282)  o opłacie skarbowej.
Opłacie skarbowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlegają czynności urzędowe (w tym decyzje), dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, dla których w Części I Załącznika do Ustawy zostały określone stawki opłaty skarbowej. Decyzje, dla których nie ustalono odrębnej stawki, podlegają opłacie skarbowej w wysokości 10 zł (ust. 53 Części I Załącznika do Ustawy), jeżeli mają do nich zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. (t. j. z 2013r. poz. 267) kodeksu postępowania administracyjnego. Stawka ta ma zastosowanie w przypadku, gdy na wniosek zainteresowanego podmiotu wydawana jest decyzja administracyjna, która nie stanowi zezwolenia (pozwolenia, koncesji), a ponadto nie jest objęta innymi opłatami o charakterze publicznoprawnym lub nie jest od takich opłat zwolniona.
opłaty skarbowej osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czyn-mości urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
Tak więc, osoby, które chcą ubiegać się o zwolnienie z opłaty skarbowej do wniosku o przyznanie dodatku energetycznego powinny dołączyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. Zaznaczyć należy, że decydujące znaczenie ma korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa a nie samo korzystanie z konkretnej formy świadczenia społecznego.

PODSTAWA PRAWNA
1.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 966 z późn.zm.).
3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267).
4.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. z 2012 r. poz. 1282).
Źródło:wzór wniosku


  0000-00-00 00:00:00Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2014 r.

Rada Ministrów 24 grudnia 2014 r. przyjęła uchwałę Nr 230/2013 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 31 grudnia 2013 r., poz. 1741).

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że osoby mające ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiące styczeń, luty lub marzec 2014 r., przyznane na podstawie art. 17 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie. Pomoc przyznawana jest z urzędu.  0000-00-00 00:00:00


Komunikat

Informacja o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r.

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia br. (sygn. akt K 27/13) w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zostały podjęte prace nad przygotowaniem projektu ustawy, która będzie realizacją ww. wyroku. W szczególności, mając na uwadze potrzebę bezzwłocznej realizacji wyroku, Minister Pracy i Polityki Społecznej, 9 grudnia br. zwrócił się do Macieja Berka, Sekretarza Rady Ministrów, o powołanie Zespołu do spraw opracowania rozwiązań ustawowych mających na celu przygotowanie koniecznych zmian. Ostateczny kształt projektu ustawy będzie możliwy do przygotowania po analizie pisemnego uzasadnienia wyroku TK

. Źródło:Informacja

Na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w dniu 31 października 2013r. opublikowano projekt  ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Pełna treść projektowanej ustawy oraz uzasadnienia w załączeniu./

  0000-00-00 00:00:00Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjneg

Komitet Rady Ministrów  12 grudnia 2013 r. przyjął i rekomendował Radzie Ministrów projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Planuje się, że projekty zostaną rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów.

W ww. projektach uchwały i rozporządzenia przewiduje się, że osoby mające w styczniu, lutym lub marcu 2014 r. ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013, poz. 1456) - otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana z urzędu.

Zgodnie z przepisami ww. projektu rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy).  

Projekt przewiduje, że pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych.  0000-00-00 00:00:00


.

Wynik wyboru firmy na przeprowadzenie szkolenia "TELEPRACA"Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru firmy prowadzącej szkolenie "TELEPRACA" dla osób uczestniczących w Projekcie "Z bierności ku aktywności" wybrano Fundację Rozwój Aktywność Społeczność, Radom ul. Mielczarskiego 3 lok.1.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania do MOPS Pionki do dnia 12 listopada 2013 roku wpłynęły dwie oferty. Obie oferty spełniały wszystkie wymogi formalne. Fundacja Rozwój Aktywność Społeczność zaproponowała większą ilość godzin szkolenia, które dzięki temu jest bardziej efektowne i przydatne dla uczestników.
Doświadczenie zatrudnionych przez firmę pracowników w realizacji tego typu szkoleń są gwarancją odpowiedniego wykonania zlecenia.
Dlatego też, Fundacja Rozwój Aktywność Społeczności poprowadzi szkolenie "TELEPRACA" dla uczestników projektu "Z bierności ku aktywności".

  0000-00-00 00:00:00


.

Wynik wyboru firmy na przeprowadzenie warsztatów ekonomii społecznej i zorganizowanie wizyty studyjnej w podmiocie ekonomii społecznej


. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru firmy na przeprowadzenie warsztatów ekonomii społecznej i zorganizowanie wizyty studyjnej w podmiocie ekonomii społecznej dla 2 grup uczestników Projektu "Z bierności ku aktywności" wybrano Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40 Warszawa.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania do MOPS Pionki do dnia 12 listopada 2013 roku wpłynęła jedna oferta. Spełniała wszystkie wymogi formalne. Warsztaty i wizyta studyjna zostały dostosowane do dwóch grup uczestników projektu (dla każdej osobno) zgodnie z oczekiwaniami oferenta.
Dlatego też Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL będzie wykonawcą powyższych warsztatów.
Doświadczenie jakie posiada Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w realizacji tego typu szkoleń są gwarantem należytego wykonania zlecenia.

  0000-00-00 00:00:00


.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi.

I.Zamawiający

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach ul. Leśna 5

II.Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia na temat: TELEPRACA, w ramach realizowanego projektu systemowego "Z bierności ku aktywności" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu (grupa max. 16 osób).

2. Wymagania dotyczące szkolenia:
1) przedstawienie programu szkolenia wraz z kadrą dydaktyczną,
2) przedłożenie harmonogramu szkolenia przed podpisaniem umowy,
3) organizacja szkolenia,
4) przygotowania materiałów szkoleniowych dla uczestnika oraz 1 egzemplarza         dla Zamawiającego,
5) zapewnienia sal do szkolenia,
6) przygotowania serwisu kawowego dla uczestników szkolenia,
7) przeprowadzenie ewaluacji szkolenia,
8) wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia,
9) ubezpieczenia uczestników szkolenia,
10) przekazania dokumentacji szkoleniowej,
11) współpracy z Koordynatorem Projektu,
12) przedłożenia raportu końcowego z wykonania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do:
dołożenia należytej staranności nad prawidłową realizacją zamówienia,
wykonania zadania samodzielnie, bez prawa dalszego zlecania,
stosowania na wszelkich dokumentach związanych z realizacją zlecenia obowiązujących logotypów, w tym materiałach informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych oraz oznaczania pomieszczeń, w których prowadzony jest Projekt systemowy zgodnych z Wytycznymi dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które umieszczone są na stronie internetowej www.mazowia.eu.
informowania uczestników Projektu, opinii publicznej i społeczeństwa o realizacji Projektu systemowego i o fakcie współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu systemowego do dnia 31 grudnia 2020r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do pisemnego informowania o miejscu archiwizacji dokumentów, zmianie adresu archiwizacji, o przypadku zawieszenia lub zaprzestania działalności.

III.Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: miesiąc listopad - grudzień 2013r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze. Powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia,
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, PESEL, podpis czytelny osoby upoważnionej. Ponadto zawierać:
kopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej,
- kopię wpisu do Rejestru instytucji szkoleniowych,
- szczegółowy program szkolenia,
- wykaz kadry i ich kwalifikacji.

V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście, z umieszczonym napisem na kopercie: Oferta na organizację szkolenia nt. "Telepraca", na adres: ul. Leśna 26-670 Pionki do dnia 12.11.2013r. do godz. 15.00
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 13.11.2013r.

VI. Kryterium oceny oferty
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa "80%"
Zakres i jakość oferowanego programu szkolenia "20"
Dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.mopspionki.pl.

VIII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udzielają Jolanta Michajluk oraz Agnieszka Glita pod numerem telefonu 48 384 84 25 do 28, fax 48 612 93 52 oraz adresem email: mops@mopspionki.pl

  0000-00-00 00:00:00


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIE OFERTOWEI. Zamawiający

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów ekonomi społecznej i zorganizowanie wizyty studyjnej w podmiocie ekonomii społecznej, w ramach realizowanego projektu systemowego "Z bierności ku aktywności" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu.
Warsztaty i wizyta studyjna mają być dostosowane do dwóch grup uczestników projektu (dla każdej osobno):
1)Pierwsza grupa to osoby bezrobotne aktywizowane w oparciu o kontrakty socjalne (max. 16 osób)
2)Druga grupa to otoczenie osób niepełnosprawnych i osoby niepełnosprawne aktywizowane w oparciu o Program Aktywności Lokalnej (max. 24 osoby).

2. Przygotowanie:
1) przygotowanie programu warsztatów (min. 15 godz.) wraz z kadrą dydaktyczną,
2) przedłożenie harmonogramu warsztatów przed podpisaniem umowy,
3) organizacja warsztatów,
4) zorganizowanie wizyt studyjnych,
5) przygotowanie materiałów z warsztatów dla uczestnika oraz 1 egzemplarza dla Zamawiającego,
6) zapewnienia sali do warsztatów,
7) przeprowadzenie ewaluacji warsztatów,
8) przygotowanie serwisu kawowego dla uczestników warsztatów,
9) wydanie zaświadczeń o ukończeniu warsztatów,
10) ubezpieczenie uczestników warsztatów,
11) przekazania dokumentacji warsztatowej,
12) współpraca z Koordynatorem Projektu,
13) przedłożenia raportu końcowego z wykonania umowy.

3. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do:
- dołożenia należytej staranności nad prawidłową realizacją zamówienia,
- ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (podczas zajęć)
- materiały dydaktyczne , materiały do zajęć praktycznych
-przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu zajęć dokumentacji warsztatowej, tj. listy obecności i potwierdzenia ukończonego warsztatuo oraz dokumentacji fotograficznej,
- wykonania zadania samodzielnie, bez prawa dalszego zlecania,
-stosowania na wszelkich dokumentach związanych z realizacją zlecenia obowiązujących logotypów, w tym materiałach szkoleniowych zgodnych z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które umieszczone są na stronie www.mazowia.eu.
Przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją Projektu systemowego do dnia 31 grudnia 2021 roku w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do pisemnego informowania o miejscu archiwizacji dokumentów, zmianie adresu archiwizacji, o przypadku zawieszenia lub zaprzestania działalności.

III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: listopad - grudzień 2013 rok

IV. Opis sposobu przygotowania oferty Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie lub komputerze,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- ze szczegółowymi wstępnymi harmonogramem warsztatów,
- kopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej,
- kopię wpisu do Rejestru instytucji szkoleniowych,
- wykaz kadry i ich kwalifikacji,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.


V. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5, 26-670 Pionki, do dnia 12 listopada 2013 roku ( włącznie ) do godz. 15.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 13 listopada 2013 rok, informacja o wyborze ofert zostanie podana za pośrednictwem strony internetowej pod adresem : www.mopspionki.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofert.

VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa "80 %"
Zakres i jakość oferowanego programu warsztatów "20%"
Dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem MOPS Pionki, strony internetowej znajdującej się pod adresem www.mopspionki.pl.

VIII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udzielają: Jolanta Michajluk oraz Agnieszka Glita pod numerem telefonu 48 384 84 25 do 28, fax 48 612 93 52 oraz adresem email: mops@mopspionki.pl


  0000-00-00 00:00:00


Wynik wyboru firmy na przeprowadzenie szkoleń zawodowych


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru firmy prowadzącej szkolenia zawodowe dla osób uczestniczących w Projekcie "Z bierności ku aktywności" wybrano Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo- Szkoleniowe "KMP" Marcin Piotrowski, Radom ul. Łąkowa 66.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania do MOPS Pionki do dnia 19 września 2013 roku wpłynęły dwie oferty. Jedna oferta spełniała wszystkie wymogi formalne. Dlatego, też firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Szkoleniowe "KMP" Marcin Piotrowski przeprowadzi szkolenia zawodowe dla uczestników projektu "Z bierności ku aktywności".
Doświadczenie jakie posiada firma w realizacji tego typu szkoleń są gwarancją odpowiedniego wykonania zlecenia.


  0000-00-00 00:00:00


ZAPRASZAMY


  0000-00-00 00:00:00


Wynik wyboru firmy na przeprowadzenie zajęć "Zadbany wygląd sukcesem w znalezieniu pracy"
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru firmy na przeprowadzenie zajęć ze stylizacji i wizażu "Zadbany wygląd sukcesem w znalezieniu pracy" oraz udzielenie indywidualnych konsultacji fryzjersko-kosmetycznych wybrano Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Szkoleniowe "KMP" Marcin Piotrowski, Radom ul. Łąkowa 66.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: W wyniku przeprowadzonego postępowania do MOPS Pionki do dnia 5 września 2013 roku wpłynęły trzy oferty. Dwie oferty spełniały wszystkie wymogi formalne. Najniższą cenę zaproponowała firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Szkoleniowe "KMP" Marcin Piotrowski i dlatego przeprowadzi zajęcia stylizacji i wizażu dla uczestników Projektu "Z bierności ku aktywności".
Doświadczenie jakie posiada firma w realizacji tego typu szkoleń są gwarantem należytego wykonania zlecenia.

  0000-00-00 00:00:00


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIE OFERTOWE


I. Zamawiający

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w ramach projektu systemowego ,, Z bierności ku aktywności" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej jest złożenie oferty na szkolenia zawodowe dla 17 osób uczestniczących w Projekcie.

2. Przeprowadzenie:

Szkolenia zawodowe dla każdego uczestnika ( 17 osób ). Celem szkoleń jest nabycie nowych umiejętności zawodowych, a w przyszłości znalezienie zatrudnienia.

Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B 2 osoby
Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i min. sanitarnym 5 osób i modułem fakturowania oraz programem magazynowo- księgowym
Florystka 1 osoba
Kucharz 2 osoby
Lakiernik samochodowy 1 osoba
Terapia zajęciowa 2 osoby
Krawiecki 1 osoba
Archiwizacja dokumentów 1 osoba
Wózki widłowe 2 osoby

3. Przygotowanie:

1) programu szkoleń
2) harmonogramów szkoleń zawodowych
3) dokumentacji szkoleń
4) pomieszczeń do szkolenia wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
5) listy obecności i kopie zaświadczeń potwierdzających ukończone szkolenia zawodowe

4. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do:
- dołożenia należytej staranności nad prawidłową realizacją zamówienia,
- ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków ( podczas zajęć )
- materiały dydaktyczne , materiały do zajęć praktycznych
- koszty dojazdu uczestników na szkolenie
- koszty badań lekarskich w tym książeczki sanepidowskiej
- catering w trakcie trwania zajęć
-przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu zajęć dokumentacji szkoleniowej, tj. listy obecności i potwierdzenia ukończonego szkolenia zawodowego oraz dokumentacji fotograficznej,
- wykonania zadania samodzielnie, bez prawa dalszego zlecania,
- stosowania na wszelkich dokumentach związanych z realizacją zlecenia obowiązujących logotypów, w tym materiałach szkoleniowych zgodnych z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które umieszczone są na stronie www.mazowia.eu.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01 października do 17 grudnia 2013 r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- ze szczegółowymi wstępnymi harmonogramami szkoleń,
- oferty należy składać na załączonym formularzu ( stanowiącym załącznik) lub ewentualnie należy podać kwotę brutto i netto poszczególnych szkoleń zawodowych łącznie i z podziałem na osoby
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
V. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5, 26-670 Pionki, do dnia 19 września 2013 roku ( włącznie ) do godz. 13.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23 września 2013 rok, informacja o wyborze ofert zostanie podana za pośrednictwem strony internetowej pod adresem : www.mopspionki.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofert.
VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa - 100%
Dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem MOPS Pionki, strony internetowej znajdującej się pod adresem www.mopspionki.pl.

VIII. Termin rozpatrzenia ofert:
23 września 2013 roku do godziny 12.00

IX. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udzielają: Jolanta Michajluk oraz Agnieszka Glita pod numerem telefonu 48 384 84 25 do 28, fax 48 612 93 52 oraz adresem email: mops@mopspionki.pl
Informacja powinna być sporządzona wg załączonego formularza  0000-00-00 00:00:00


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIE OFERTOWE


I. Zamawiający

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w ramach projektu systemowego ,, Z bierności ku aktywności" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej jest złożenie oferty na zajęcia dla 18 osób uczestniczących w Projekcie.

2. Przeprowadzenie:

Zajęć stylizacji i wizażu pt. ,,Zadbany wygląd sukcesem w znalezieniu pracy? w łącznej liczbie 15 godzin oraz udzielenie indywidualnych konsultacji fryzjersko ? kosmetycznych, po 1 godzinie dla każdego uczestnika ( 18osób ). Celem zajęć jest poprawa i nabycie umiejętności dbania o wygląd zewnętrzny (np. fryzury, makijaż ).

3. Przygotowanie:

1) programu szkolenia,
2) harmonogramów szkolenia,
3) dokumentacji szkoleniowej
4) pomieszczeń do szkolenia wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
5) listy obecności i potwierdzenie udzielonych indywidualnych konsultacji
4. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do:
- dołożenia należytej staranności nad prawidłową realizacją zamówienia,
- ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków ( podczas zajęć )
-przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu zajęć dokumentacji szkoleniowej, tj. listy obecności i potwierdzenia udzielonych indywidualnych konsultacji oraz dokumentacji fotograficznej, wykonania zadania samodzielnie, bez prawa dalszego zlecania,
- stosowania na wszelkich dokumentach związanych z realizacją zlecenia obowiązujących logotypów, w tym materiałach szkoleniowych zgodnych z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które umieszczone są na stronie www.mazowia.eu.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 10 września do 10 października 2013 r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- ze szczegółowymi wstępnymi harmonogramami zajęć,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5, 26-670 Pionki, do dnia 05 września 2013 roku ( włącznie ) do godz. 13.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 06 września 2013 rok, a wynik i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do godziny 12:00 w siedzibie MOPS Pionki oraz na stronie internetowej pod adresem : www.mopspionki.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofert.

VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa - 100%
Dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem MOPS Pionki, strony internetowej znajdującej się pod adresem www.mopspionki.pl.

VIII. Termin rozpatrzenia ofert:
06 września 2013 roku do godziny 12.00

IX. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udzielają: Jolanta Michajluk oraz Agnieszka Glita pod numerem telefonu 48 384 84 25 do 28, fax 48 612 93 52 oraz adresem email: mops@mopspionki.pl

  0000-00-00 00:00:00


Przypomnienie

Przypomnienie o konieczności składania wniosków przez osoby, którym z upływem 30 czerwca 2013 r. wygasają z mocy prawa decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne, wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 2013 r.

Przypominamy, że z upływem 30 czerwca 2013 r., wygasają z mocy prawa decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne wydane na podstawie ?starych?, tj. obowiązujących do 31 grudnia 2012 r., przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. W związku z powyższym, osoby które spełniają nowe warunki otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub nowego świadczenia opiekuńczego, tj. specjalnego zasiłku opiekuńczego, w celu otrzymaniem tych świadczeń także po 30 czerwca 2013 r., powinny składać wnioski o przedmiotowe świadczenia już teraz.

Odpowiednio wczesne składanie wniosków przez osoby zainteresowane umożliwi organom realizującym świadczenia rodzinne ich systematyczne rozpatrywanie i zapewni zachowanie płynności wypłaty świadczeń opiekuńczych po 30 czerwca 2013 r.

  0000-00-00 00:00:00


Uwaga!


Od maja 2013 Pokój Zabaw "Bajka" w Miejskim Osrodku Pomocy Społecznej czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 13.00

Rodzice załatwiający sprawy w urzędzie mogą pozostawić dzieci pod opieką doświadczonych pedagogów.

Zapraszamy wszystkie dzieci do zabawy.  0000-00-00 00:00:00


Uwolnienie świadczeń rodzinnych na dzieci

"Uwolnienie świadczeń rodzinnych na dzieci" ? informacja Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie dotycząca świadczeń rodzinnych w ramach wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W przypadku, gdy członek rodziny uprawniony do świadczeń rodzinnych na podstawie ustawodawstwa jednego z krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia i Lichtenstein) oraz Szwajcarii otrzymuje świadczenia rodzinne w tym kraju ale uchyla się od ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w Polsce, wówczas osoba sprawująca opiekę nad dziećmi w Polsce może zwrócić się do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie ? jako instytucji właściwej z pisemnym wnioskiem o uwolnienie świadczeń rodzinnych na dzieci (tj. wypłacanie tych świadczeń opiekunowi dzieci w Polsce). Wniosek ten powinien zawierać uzasadnienie prośby, poparte stosownymi zaświadczeniami (np. wyrok rozwodowy, wyrok zasądzający alimenty, wyciąg bankowy, potwierdzający fakt nieotrzymywania świadczeń itp.). Wniosek taki należy przekazać na następujący adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, tel. (022) 622-42-32.

Rolą Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie jest jedynie przekazanie tego wniosku do zagranicznej instytucji. Decyzję w sprawie zawsze podejmuje organ właściwy danego kraju, który to świadczenie przyznał i wypłaca.

W przypadku uwolnienia świadczeń rodzinnych zagraniczna instytucja przekazuje płatności na rachunek bankowy za pośrednictwem organu właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych w Polsce (tj. na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej).

  0000-00-00 00:00:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkachw związku z realizacją w 2013 roku projektu systemowego ?Z bierności ku aktywności?, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 ? Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Psychologa
Doradcy zawodowego
Trenera zatrudnienia


Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani oraz posiadacie stosowne uprawnienia i odpowiednie kwalifikacje do realizacji usług szkolenia specjalistycznego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, to prosimy o przesłanie informacji zwrotnej na adres e-mailowy: mops@mopspionki.pl. Na informację zwrotną oczekujemy do 18 kwietnia 2013 r. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi wykonawcami. Dodatkowych informacji udzielają: Jolanta Michajluk oraz Agnieszka Glita pod numerem telefonu 48 384 84 27 wew. 21 lub 23 oraz adresem e-mail: mops@mopspionki.pl
Informacja powinna być sporządzona wg załączonego formularza

  0000-00-00 00:00:00


Komunikat

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do grudnia 2013 r.

Rada Ministrów w dniu 26 marca 2013 r. przyjęła uchwałę Nr 48/2013 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z dnia 29 marca 2013 r., poz. 413).
Uchwała i rozporządzenie przewidują, że osoby spełniające aktualne warunki art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), tj. warunki określone w brzmieniu ww. przepisu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., mające w kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2013 r. ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnegonie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia).
Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie, gdyż będzie ona przyznawana i wypłacana z urzędu przez organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta lub upoważnionego kierownika/pracownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy). W związku z powyższym, decyzje ustalające prawo do pomocy podpisuje organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych w danej gminie kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy.
Podstawą do wydania z urzędu danej osobie decyzji o przyznaniu ww. pomocy, jest przede wszystkim przyznanie tej osobie świadczenia pielęgnacyjnego w drodze decyzji administracyjnej. Osoba ta musi ponadto spełniać warunki określone w art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r.
Osobami uprawnionymi do ww. pomocy są więc osoby, którym organy właściwe przyznawały już z urzędu i wypłacają już - na podstawie art. 12 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548), dodatek w wysokości 100 zł miesięcznie na okres od stycznia do czerwca 2013 r.
Jest to pomoc w kwocie 200 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje wymienionym osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2013 r. Oznacza to, że za każdy z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 200 zł pomocy.
Pomoc nie jest świadczeniem rodzinnym i nie powoduje zmiany podstawy opłacania przez organ właściwy składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne

  0000-00-00 00:00:00


   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach zaprasza na spotkanie informacyjne w dniu 08 kwietnia 2013 roku o godzinie 14.00 świetlica (pok. 14), ul. Leśna 5 dotyczące projektu "Z bierności ku aktywności". Projekt realizowany jest przez MOPS Pionki oraz współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  0000-00-00 00:00:00


ŚWIĘTA ........MOŻESZ POMÓC
   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Parafialnym Zespołem Caritas przy parafii św. Barbary oraz Centrum Wolontariatu w Pionkach zapraszają mieszkańców naszego miasta do włączenia się do akcji Świątecznej zbiórki żywności.

Zbiórka żywności w Pionkach odbywać się będzie w dniach :
15.03.2013 do 17.03.2013


Czekamy na Was w punktach zbierania ofiarowanej żywności w następujących sklepach:

Azmex , ul. Mickiewicza
Biedronka , Plac Konstytucji 3 Maja
Ola , ul. Sienkiewicza
Pełna Chata, ul. Bohaterów Studzianek
Stokrotka , ul. Sienkiewicza
Lidl ul.Parkowa                                      Nie przechodź obojętnie!

  0000-00-00 00:00:00


II Gwiazdkowy Bal w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pionkach

   Już po raz drugi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pionkach w ramach działań środowiskowych odbył się bal karnawałowy dla najmłodszych dzieci.
   Od lat nasz Ośrodek współpracuje z Centrum Wolontariatu w Pionkach, który zawsze aktywnie włącza się w nasze działania. Również podczas balu wspaniali wolontariusze z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 bawili się z dziećmi, prowadzili konkursy i zabawy. Największą atrakcją balu był Św. Mikołaj, który rozdawał dzieciom drobne upominki - maskotki i słodycze. W pionkowskich szkołach dzieci i młodzież zbiera słodycze i zabawki w ramach akcji "I Ty możesz zostać Św. Mikołajem" oraz artykuły szkolne - akcja "Szkoła na 6", które Centrum Wolontariatu przekazało do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach i właśnie one były prezentami od Św. Mikołaja.
   Bal nie mógłby się odbyć bez pomocy ludzi o wielkim sercu. Serdeczne podziękowania dla Piekarni "Kosiek" za pyszne pączki oraz dla Pana Zbigniewa Ruby za ofiarowane napoje. Dziękujemy również za wsparcie Pani Małgorzacie Milczarczyk z kwiaciarni "Gonia"i Pani Anecie Szewczyk z kwiaciarni "Mimoza".


  0000-00-00 00:00:00


INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach informuje, iż z dniem 01.01.2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1548), która wprowadza następujące zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym.

Osoby uprawione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 roku, po upływie tego terminu tj. od 01.07.2013r. decyzje wygasają z mocy prawa i istnieje konieczność ponownego złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Wnioski można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Leśna 5 pok. 10 ( parter ) w godzinach od 7.30 do 15.30 .

Warunki nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie nowych przepisów.

1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
-matce albo ojcu;
-opiekunowi faktycznemu dziecka;
-osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks
rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu
niepełnosprawności, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałe współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
-Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w przypadku gdy spełnione są łącznie warunki: rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; nie ma osób w/w lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie (od 01.07.2013r.) Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
2. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje:
osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.,br> Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę.
Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów, c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu; 5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem, w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych pok. 9, 10, 2 lub pod nr telefonu 48/ 384 84 25 w. 37, 36, 26

  0000-00-00 00:00:00Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustawUchwalona ustawa wprowadza w szczególności zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w zakresie zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadza nowe świadczenie opiekuńcze ? specjalny zasiłek opiekuńczy.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2012 r. poz. 1548 i weszła z życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
  0000-00-00 00:00:00

  0000-00-00 00:00:00


Czy można cieszyć się świętami gdy doskwiera głód
   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Parafialnym Zespołem Caritas przy parafii św. Barbary oraz Centrum Wolontariatu w Pionkach zapraszają mieszkańców naszego miasta do włączenia się do akcji Świątecznej zbiórki żywności.

Zbiórka żywności w Pionkach odbywać się będzie w dniach :
07.12.2012 do 09.12.2012


Czekamy na Was w punktach zbierania ofiarowanej żywności w następujących sklepach:

Azmex , ul. Mickiewicza
Biedronka , Plac Konstytucji 3 Maja
Ola , ul. Sienkiewicza
Pełna Chata, ul. Bohaterów Studzianek
Stokrotka , ul. Sienkiewicza
Lidl ul.Parkowa                                      Nie przechodź obojętnie!

  0000-00-00 00:00:00


"BAJKA"

Zapraszamy Dzieci w wieku 2 do 12 lat do zabawy
w Pokoju Zabaw BAJKA
.   Rodzice, którzy załatwiają sprawy urzędowe w Naszym budynku mogą zostawić dzieci pod opieką doświadczonych pedagogów w pokoju zabaw. Ten prześliczny i kolorowy pokoik został wyposażony w mebelki i zabawki w ramach projektu pt. ? Z bierności ku aktywności? współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Nasz pokoik nie funkcjonowałby gdyby nie pomoc ludzi dobrej woli. Panie Wolontariuszki z Klubu Nauczyciela, które opiekują się dziećmi nadały sens istnienia takiego pokoju.

Serdecznie Dziękujemy Panią za wsparcie i pomoc w Naszej inicjatywie.
.


Pokój Zabaw BAJKA czynny jest od godz. 11.00 do 13.00 w dni wypłat w kasie MOPS zgodnie z terminarzem wypłat wywieszonym na tablicy ogłoszeń w tut. Ośrodku.  0000-00-00 00:00:00


Komunikat

w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego).


Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).Komunikat w sprawie źródło

  0000-00-00 00:00:00


ZAPYTANIE OFERTOWE

.ZAPYTANIE OFERTOWEW związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi.

I.Zamawiający

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach ul. Leśna 5

II.Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia na temat: TELEPRACA, w ramach realizowanego projektu systemowego "Z bierności ku aktywności" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu (grupa max. 20 osób).

2. Wymagania dotyczące szkolenia:
1) przedstawienie programu szkolenia wraz z kadrą dydaktyczną,
2) przedłożenie harmonogramu szkolenia przed podpisaniem umowy,
3) organizacja szkolenia,
4) przygotowania materiałów szkoleniowych dla uczestnika oraz 1 egzemplarza         dla Zamawiającego,
5) zapewnienia sal do szkolenia,
6) przygotowania serwisu kawowego dla uczestników szkolenia,
7) przeprowadzenie ewaluacji szkolenia,
8) wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia,
9) ubezpieczenia uczestników szkolenia,
10) przekazania dokumentacji szkoleniowej,
11) współpracy z Koordynatorem Projektu,
12) przedłożenia raportu końcowego z wykonania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do:
dołożenia należytej staranności nad prawidłową realizacją zamówienia,
wykonania zadania samodzielnie, bez prawa dalszego zlecania,
stosowania na wszelkich dokumentach związanych z realizacją zlecenia obowiązujących logotypów, w tym materiałach informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych oraz oznaczania pomieszczeń, w których prowadzony jest Projekt systemowy zgodnych z Wytycznymi dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które umieszczone są na stronie internetowej www.mazowia.eu. informowania uczestników Projektu, opinii publicznej i społeczeństwa o realizacji Projektu systemowego i o fakcie współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu systemowego do dnia 31 grudnia 2020r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do pisemnego informowania o miejscu archiwizacji dokumentów, zmianie adresu archiwizacji, o przypadku zawieszenia lub zaprzestania działalności.

III.Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: miesiąc grudzień 2012r.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze. Powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia,
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, PESEL, podpis czytelny osoby upoważnionej. Ponadto zawierać:
- kopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, - kopię wpisu do Rejestru instytucji szkoleniowych,
- szczegółowy program szkolenia,
- wykaz kadry i ich kwalifikacji.

V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście, z umieszczonym napisem na kopercie: Oferta na organizację szkolenia nt. "Telepraca", na adres: ul. Leśna 26-670 Pionki do dnia 07.12.2012r. do godz. 11.00
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 07.12.2012r.

VI. Kryterium oceny oferty
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa " 80%"
Zakres i jakość oferowanego programu szkolenia " 20%"
Dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.mopspionki.pl.

VIII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Glita pod numerem telefonu 48 384 84 25 do 28, fax 48 612 93 52 oraz adresem email: mops@mopspionki.pl

  0000-00-00 00:00:00


Międzynarodowy Dzień Osób Starszych    1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Dni poświęcone zagadnieniu starzenia się są okazją do intensywniejszego propagowania postulatów mających na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych: walki z dyskryminacją, zapobiegania niepełnosprawności, zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństwa. Na świecie osób starszych przybywa coraz szybciej. W Polsce jest ich ponad 6 mln; na świecie - 500 mln. Do 2020 roku ma być ich miliard. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1990 roku, aby przypomnieć o ich problemach.

  0000-00-00 00:00:00


ZAPYTANIE OFERTOWEZAPYTANIE OFERTOWE    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach kieruje zapytanie o cenę szkoleń zawodowych wyszczególnionych poniżej. Kursy zawodowe mają być przeprowadzone dla 30 osób uczestniczących we współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego projektcie pt. " Z bierności ku aktywności" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII; Działanie 7.1; Poddziałanie 7.1.1.
    W cenę szkolenia należy wliczyć materiały dydaktyczne, materiały do zajęć praktycznych, ubezpieczenie NW uczestników, koszty dojazdu uczestników na szkolenie i z powrotem, koszt badań lekarskich w tym książeczki sanepidowskiej oraz catering.

Termin realizacji szkolenia od 15 października 2012r do 20 grudnia 2012r.

Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B                                              10 osób
Opiekunka                                                                                                   9 osób
Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i min. sanitarnymi modułem fakturowania 4 osoby
Florystka                                                                                                     1 osoba
Dekorator wyrobów cukierniczych                                                                  1 osoba
Wizaż i stylizacja paznokci                                                                             1 osoba
Ochroniarz I stopnia                                                                                      2 osoby
Fryzjerka                                                                                                      1 osoba
Spawacz metodą MAG/135                                                                             1 osoba

Oferty na załączonym formularzu (stanowiącym załącznik) należy przesłać na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach
ul. Leśna 5
26-670 Pionki
tel: (0-48) 384 84 25 do 28 fax: (0-48) 612 93 52
Termin Składania ofert: do 08 października 2012r (włącznie) do godz. 13.00.
   

  0000-00-00 00:00:00


kryteriumWarszawa, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 823

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17 lipca 2012 r

W sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych orza kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej


Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.1') zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecz­nej:

   1) kryteria dochodowe:
      a) dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 542 zł,
      b) dla osoby w rodzinie - w wysokości 456 zł;


   2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
      a) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką       języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub       ochronę uzupełniającą - w wy­sokości 531 zł,
      b) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką       języka pol­skiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub       ochronę uzupełniającą - w wysokości 1260 zł,
      c) maksymalną kwotę zasiłku stałego - w wysokości 529 zł,
      d)kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości 250 zł.


§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodo­wych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 127, poz. 1055).


§ .3 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

  0000-00-00 00:00:00


Komunikat

Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:

1.Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r.
- 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,

2. Od dnia 1 listopada 2014 r.
- 574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:

- 77 zł na dziecko do 5 lat,

- 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,

- 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.


Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

Komunikat w sprawie źródło

  0000-00-00 00:00:00


Wynik wyboru firmyWynik wyboru firmy na przeprowadzenie zajęć
"Zadbany wygląd sukcesem w znalezieniu pracy"Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru firmy prowadzącej szkolenie wybrano Przedsiębiorstwo Handlowo ? Usługowe ?Gonia? ul. Kozienicka 36 w Pionkach.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania do MOPS Pionki do dnia 10 sierpnia 2012 roku wpłynęły dwie oferty. Jedna oferta spełniała wszystkie wymogi formalne, dlatego PHU "Gonia" przeprowadzi zajęcia stylizacji i wizażu dla trzydziestu uczestników Projektu ?Z bierności ku aktywności?. Doświadczenie zatrudnionych przez firmę pracowników jak i kwalifikacje pozwolą na realizację zajęć.

  0000-00-00 00:00:00


Komunikat w sprawie składania wniosków

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY
ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNYMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach, informuje
1. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres od 01.10.2012 do 30.09.2013 można składać od dnia 1 sierpnia 2012r

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2012r, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2012r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2012r do dnia października 2012r, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2012r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na now
2. ŚWIADCZENIA RODZINNE

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy od 1.11.2012 do 30.10.2013 są przyjmowane od dnia 1 września 2012.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2012r, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2012r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2012r do dnia 30 listopada 2012r, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2012r.


Druki wniosków są już dostępne w siedzibie MOPS ul. Leśna 5 pok. nr 10 ( parter )


Podstawowe dokumenty, które należy dołączyć do wniosku
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o wysokości dochodu wszystkich pełnoletnich członków rodziny osiągniętych w roku 2011r
- zaświadczenie ( ZUS lub pracodawca ) lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich pełnoletnich członków rodziny odprowadzonych w roku 2011r
- oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych wszystkich pełnoletnich członków rodziny osiągniętych w roku 2011r ( druk w załączeniu ? zał. nr 7)
------( w przypadku zaznaczenia we wniosku w pkt. 4.2 - w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy ( tj.2011 ) lub po tym roku (tj 2012) nastąpiła utrata dochodu prosimy o dostarczenie dokumentów potwierdzających ich utratę oraz wysokość utraconego dochodu np. świadectwa pracy oraz PIT 11 za 2011r
------( w przypadku zaznaczenia we wniosku w pkt. 4.3 - w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy ( tj.2011 ) lub po tym roku (tj 2012) nastąpiło uzyskanie dochodu prosimy o dostarczenie dokumentów potwierdzających uzyskanie dochodu np. umowa o pracę, decyzja o przyznaniu zasiłku, o przyznaniu renty, emerytury itp. oraz wysokość uzyskanego dochodu ( np. jeśli uzyskanie w 2011r ) PIT 11, jeśli uzyskanie w 2012r dochód z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty np. jeśli dochód uzyskany w lutym to za marzec )

Pozostałe dokumenty w zależności od sytuacji rodziny m.in.
-zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2011r.
-zaświadczenie ze szkoły na rok szkolny 2012/2013 ( szkoły ponadgimnazjalne )
-nakaz płatniczy za 2011r ( rolnicy )
-akty urodzenia , wyroki sądu zasądzające alimenty ( jeśli nie były składane )
-ksero dowodu osobistego ( jeśli nie był składany lub jeśli nastąpiła zmiana ) itp.
-zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji itd....

  0000-00-00 00:00:00


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIE OFERTOWEOGŁOSZENIE O ZAPYTANIE OFERTOWE


I. Zamawiający
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przediotem zamówienia w ramach projektu systemowego ,, Z bierności ku aktywności" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej jest złożenie oferty na zajęcia dla 30 osób uczestniczących w Projekcie.

2. Przeprowadzenie:
Zajęć stylizacji i wizażu pt. ,,Zadbany wygląd sukcesem w znalezieniu pracy? w łącznej liczbie 15 godzin oraz udzielenie indywidualnych konsultacji fryzjersko ? kosmetycznych, po 1 godzinie dla każdego uczestnika ( 30osób ). Celem zajęć jest poprawa i nabycie umiejętności dbania o wygląd zewnętrzny (np. fryzury, makijaż ).

3. Przygotowanie:

1) programu szkolenia,
2) harmonogramów szkolenia,
3) dokumentacji szkoleniowej
4) pomieszczeń do szkolenia wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
5) listy obecności i potwierdzenie udzielonych indywidualnych konsultacji

4. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do: - dołożenia należytej staranności nad prawidłową realizacją zamówienia, - ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków ( podczas zajęć ) -przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu zajęć dokumentacji szkoleniowej, tj. listy obecności i potwierdzenia udzielonych indywidualnych konsultacji oraz dokumentacji fotograficznej, wykonania zadania samodzielnie, bez prawa dalszego zlecania,
- stosowania na wszelkich dokumentach związanych z realizacją zlecenia obowiązujących logotypów, w tym materiałach szkoleniowych zgodnych z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które umieszczone są na stronie www.mazowia.eu. III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 20 sierpnia do 28 września 2012 r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- ze szczegółowymi wstępnymi harmonogramami zajęć,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5, 26-670 Pionki, do dnia 10 sierpnia 2012 roku ( włącznie ) do godz. 13.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 13 sierpnia 2012 rok, a wynik i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do godziny 12:00 w siedzibie MOPS Pionki oraz na stronie internetowej pod adresem : www.mopspionki.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofert.
VI. Ocena ofert Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa - 100%
Dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem MOPS Pionki, strony internetowej znajdującej się pod adresem www.mopspionki.pl
VIII. Termin rozpatrzenia ofert:
13 sierpnia 2012 roku do godziny 12.00

IX. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udzielają: Jolanta Michajluk oraz Agnieszka Glita pod numerem telefonu 48 384 84 25 do 28, fax 48 612 93 52 oraz adresem email: mops@mopspionki.pl

  0000-00-00 00:00:00


ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 35/2012 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 1 marca 2012 r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
to, aby Ci pomóc!
.W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele różnych instytucji: policjant, strażnik miejski, psycholog, pedagodzy, pracownicy pomocy społecznej i służby zdrowia oraz komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
Naszym celem.
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie gwarantuje Ci bezpłatną pomoc medyczną, psychologiczną i prawną. Skorzystaj z tej możliwości!.Teraz sprawca przemocy jest w dużo trudniejszej sytuacji niż do tej pory.

Przestępstwo znęcania się jest przestępstwem ściganym z urzędu co oznacza, że nie trzeba składać wniosku, aby policja rozpoczęła dochodzenie. Każda osoba, nawet obca, której wiadomo, że takie przestępstwo występuje albo wystąpił, może zawiadomić o tym policję lub prokuratora. Organy ścigania mają obowiązek wszcząć postępowania po otrzymaniu takiego zawiadomienia. Zawiadomienie o przestępstwie należy złożyć w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu lub w miejscowości, w której popełniono przestępstwo bądź w najbliższej komendzie policji w formie pisemnej lub w formie ustnej spisanej do protokołu przez funkcjonariusza Policji.
Na terenie miasta Pionki bezpłatnej pomocy udzielają.


MOPS w Pionkach, ul Leśna 5
tel (48) 384 84 27
Komisariat Policji w Pionkach
ul. Leśna 15 tel.( 48) 368 52 00
Miejska Komisja Roziązywania Problemów w Pionkach
al. Jana Pawła II tel. (48) 341 42 42
lub 15 Stycznia 2 "Legionówka"środa w godz. 15.45-17.30
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pionkach,
ul. Sportowa 2 tel. (48) 612 17 16
Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu w Pionkach
ul. Legionistów 38 tel. (48) 612 49 12 w. 53
Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy "Azyl" w Pionkach
ul. 15 Stycznia 2 tel. (48) 612 62 89
Grupa Wsparcia dla Rodzin Osób Uzależnionych Al- Anon w Pionkach,
ul. 15 Stycznia 2
Straż Miejska w Pionkach,
ul. Zakładowa 7 tel. (48) 385 25 48

Wybrane organizacje, które bezpłatnie pomagają ofiarom przemocy:
Ogólnopolski Telefon Zaufania "Niebieska Linia" 801-120- 002
Telefon zaufania dla dzieci młodzieży 116 111
Rzecznik Praw Dziecka tel. 800-12-12-12


  0000-00-00 00:00:00


Podziękowania dla Państwa Leśniewskich

Podzielili się swoim szczęściem.....

    30 czerwca 2012 roku o godzinie 17.00 w Kościele Św. Barbary Pani Aleksandra i Łukasz Leśniewscy zawarli związek małżeński. Zakochani, szczęśliwi podzielili się swoim szczęściem z innymi. Zamiast tradycyjnego kwiatka poprosili gości o maskotki, gry oraz przybory szkolne dla dzieci.

    Państwo młodzi przekazali prezenty do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dla dzieci z najuboższych rodzin. Pracownicy socjalni przekażą upominki dzieciom organizując kolejne działania środowiskowe.

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej serdecznie dziękuje Młodej Parze za wspaniałą inicjatywę i dobroć serca.

"W zgodzie serc, myśli,
a zawsze dłoń w dłoni,
Płyńcie tą łódką, która zwie się życie!
Niech przyszłość erę szczęścia Wam odsłoni,
Łącząc miłością wspólne serca bicie! "
.<

   

Życzą Pracownicy
    Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach
  0000-00-00 00:00:00


Dzień Dziecka

Dzień Dziecka w MOPS.

    W ramach Działań Środowiskowych w dniu 8 czerwca 2012 na ulicy Aleje Lipowe pracowniy socjalni przygotowali dla dzieci ,, Piknik Ekologiczny". Myślą przewodnią spotkania była ekologia zabawy plastyczne z recyklingu, gry i zabawy sportowe. Dzieci z zaangażowaniem wykonywały - roboty z rolek po papierze toaletowym, laleczki z resztek włóczki, ozdabiały metalowe wieszaki z pralni, hitem okazały się torebki z worków raszlowych i ścinków materiałów. Dodatkową atrakcją była darmowa loteria fantowa.

   Celem imprezy była integracja, pobudzenie do działania, pokazanie alternatywy na spędzanie czasu wolnego całych rodzin. Impreza została zorganizowana bez jakichkolwiek nakładów finansowych. Jak zawsze nasze działania były możliwe dzięki pomocy i zaangażowaniu ludzi dobrej woli. Wielkie podziękowania dla wszystkich sponsorów dzięki, którym odbyła się loteria fantowa. Podziękowania dla wspaniałych wolontariuszy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i harcerzy z 41 Pionkowskiej Drużyny Harcerzy "Zarzewie".

  0000-00-00 00:00:00


Matki Matkom

Matki Matkom
   W czwartek 24 maja 2012r w świetlicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach odbyła się niecodzienna uroczystość. Pracownicy socjalni, prywatnie? matki przygotowały w ramach działań środowiskowych niespodziankę dla mam z Pionek. Impreza odbyła się w kameralnym klimacie przy świecach i kwiatach, spotkanie było oderwaniem od codziennych problemów i obowiązków. Niezapomnianych wrażeń dostarczył występ Zespołu "The Cooler's" z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Pionkach. Jak same mamy przyznały młodzi artyści swoim brawurowym wykonaniem utworu Andrzeja Piasecznego unieśli je "prawie do nieba". Dodatkową atrakcją była loteria w której wylosowane Panie miały wykonany profesjonalny makijaż przez stylistki firmy kosmetycznej "Avon" oraz stylizację paznokci wykonaną przez Panią Monikę Tomasikiewicz. Impreza odbyła się dzięki ludziom dobrej woli, WIELKIE PODZIĘKOWANIA DLA, Zespołu "The Cooler's", Firmy "Avon", Pani Moniki Tomasikiewicz .oraz kwiaciarni "Gonia".
  0000-00-00 00:00:00


Komunikat w sprawie rządowego programu

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.

Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).


Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.
Ważne !!! Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.


Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 maja 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec 2012 r. będzie przyznane po 31 maja 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. Oznacza to, że za każdy z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 100 zł pomocy.

W związku z faktem, że możliwość składania wniosków została przewidziana
do 31 maja 2012 r.,
pomoc przysługująca za miesiące poprzedzające złożenie wniosku będzie wypłacana z wyrównaniem.


Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.
Źródło :www. mpips.gov.pl  0000-00-00 00:00:00


zmiany dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego

Od lipca planowane duże zmiany dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego .
Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (projekt z 3 kwietnia 2012 r.). Projktowana ustawa zmierza do racjonalizacji zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego poprzez zmianę zasad przyznawania tego świadczenia oraz wprowadza dodatkowe świadczenie - specjalny zasiłek opiekuńczy
Najistotniejsze projektowane modyfikacje zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego:

- podwyższenie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego z 520 zł do kwoty 620 zł.
świadczenie pielęgnacyjne ma na celu zrekompensowanie opiekunowi osoby niepełnosprawnej uszczerbku w budżecie jego rodziny spowodowanego rezygnacją przez niego z zatrudnienia, umożliwienie właściwego sprawowania opieki oraz zagwarantowanie mu kontynuacji ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Podniesienie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, związane jest również z potrzebą kontynuacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, który zakłada przyznawanie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 100 zł miesięcznie. Znacznie bardziej racjonalne wydaje się ukonstytuowanie takiego założenia "na stałe" w ustawie, niż w programie rządowym, który skutkował brakiem stabilności i poczucia bezpieczeństwa osób, które taki dodatek pobierają. - ograniczenie prawa do świadczeń tylko do sytuacji gdy opieka jest sprawowana nad dzieckiem (bez względu na wiek dziecka) legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- zniesienie ograniczenia, na podstawie którego osoba inna niż spokrewniona w pierwszym stopniu mogła pobierać świadczenie pielęgnacyjne tylko wtedy, gdy nie było osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albbo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki ? z uwagi na fakt ograniczenia katalogu podmiotowego osób uprawnionych do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego,
- rozszerzenie katalogu przesłanek negatywnych w szczególności o sytuacje, w których: 1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do nowego świadczenia - specjalnego zasiłku opiekuńczego
; 2) członek rodziny osoby wymagającej opieki ma ustalone prawo do:
a) dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10,
b) specjalnego zasiłku opiekuńczego,
c) świadczenia pielęgnacyjnego lub
d) wcześniejszej emerytury w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub do świadczenia pielęgnacyjnego; Wprowadzenie takich rozwiązań jest niezbędne w celu wykluczenia sytuacji, w których jedna osoba pobierałaby dwa świadczenia lub na jedną osobę niepełnosprawną byłoby pobierane zarówno świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy przez tę samą lub różne osoby.
Ponadto proponuje się wprowadzenie do katalogu świadczeń opiekuńczych nowego świadczenia ? specjalnego zasiłku opiekuńczego:

- specjalny zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny. Jest to grupa podmiotów, która dotychczas otrzymywała świadczenia pielęgnacyjne, niespełniająca warunków do otrzymania tego świadczenia na warunkach określonych w nowych przepisach;
- specjalny zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie osobom wskazanym powyżej, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad członkiem rodziny legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. - specjalny zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekroczy obowiązującego kryterium dochodowego. Kryterium określone w art. 5 ust. 2 w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności w przeliczeniu na osobę wynosi 583 zł. ( po wprowadzeniu nowego kryterium może to być 623 zł ) Wysokość dochodu na potrzeby ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie ustalana na podstawie zasad określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. A zatem, będzie brany pod uwagę dochód z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, na który osoba ubiega się o przedmiotowe świadczenie. Ponadto, zastosowanie znajdzie również instytucja utraty i uzyskania dochodu, niezbędna do ustalenia wysokości dochodu w sposób jak najbardziej zbliżony do rzeczywistego.
- wysokość zasiłku ma wynosić 520 zł miesięcznie jest to kwota odpowiadająca dotychczasowej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego,
- zasiłek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 zasiłku za każdy dzień; należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę,
wprowadza się katalog przesłanek uniemożliwiających otrzymanie specjalnego zasiłku opiekuńczego, po stronie osoby sprawującej opiekę:
- ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno - rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
-podleganie obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z innych tytułów,
- ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17
- legitymowanie się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
o stronie osoby wymagającej opieki 3) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4) członek rodziny osoby wymagającej opieki lub osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ustawy;
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
PROPONOWANE PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
Mając na uwadze konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych konieczne jest zachowanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osobom obecnie je otrzymującym, niezależnie od tego czy spełniają nowe warunki. Zgodnie z projektowaną regulacją, wprowadza się okres przejściowy uprawniający osoby dotychczas otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne do otrzymywania przedmiotowego świadczenia na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przez okres 6 m-cy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, czyli do 31 grudnia 2012 r. W związku z powyższym osoby dotychczas otrzymujące świadczenie i spełniające warunki określone w przepisach dotychczasowych będą otrzymywać świadczenie w wysokości 520 zł.
Decyzje wydane na podstawie przepisów dotychczasowych w sprawie o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego pozostają w mocy do 31 grudnia 2012 r., czyli na okres 6 m-cy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy i po upływie tego okresu z mocy prawa przestają obowiązywać.
Organy właściwe zostały zobowiązane do poinformowania osoby otrzymującej świadczenie pielęgnacyjne o utracie mocy decyzji ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Poinformowanie to ma nastąpić w ciągu 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W sprawach, o świadczenie pielęgnacyjne, do którego prawo powstało przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, ustalając to prawo za okres do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
W okresie przejściowym ma być ustanowiony dodatek dla grupy osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, które dpowiadajągrupie podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na nowych zasadach, czyli dla matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka lub osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 100 zł miesięcznie.
Dodatek ma przysługiwać za każdy miesiąc -w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od dnia 1 lipca 2012 r. do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa 6-miesięczny termin od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 31 grudnia 2013 r. - w którym ww. osobom przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
Konieczność wprowadzenia dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego związana jest z potrzebą kontynuacji dodatkowej pomocy, przyznawanej w ramach rządowego programu, w wysokości 100 zł miesięcznie.

Zasadnym jest przyznanie tej dodatkowej pomocy wyłącznie dla matki, ojca lub opiekuna faktycznego dziecka (osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu o jego przysposobienie) ponieważ są to osoby wymagające największego wsparcia z uwagi na konieczność rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.
Podkreślić należy również, że obowiązek utrzymania dziecka przez rodziców jest zdecydowanie ?silniejszy? od obowiązku alimentacyjnego dalszych krewnych czy rodzeństwa. Różna jest również sytuacja osoby wymagającej opieki. W przypadku gdy opieka sprawowana jest nad niepełnosprawnym dzieckiem ? dziecko z uwagi na wiek najczęściej nie posiada żadnego dochodu pozwalającego na sfinansowanie opieki lub -jeżeli ukończyło 18 r.ż.- posiada rentę socjalną. Natomiast w przypadku dorosłych osób, nad którymi opiekę sprawują członkowie dalszej rodziny, osoby te przeważnie dysponują swoim dochodem (emerytura, renta), co pozwala im na sfinansowanie lub współfinansowanie opieki, bez konieczności dodatkowego wsparcia w tym zakresie ze strony budżetu państwa. Dodatek ten będzie przyznawany z urzędu.

Źródło : mpips.gov.pl  0000-00-00 00:00:00


wyższe kryterium dochodowe

Od listopada wyższe kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania zasiłku rodzinnego

Próg dochodowy uprawniający do zasiłków rodzinnych będzie wzrastał w dwóch etapach i dopiero w 2014 roku wyniesie 574 zł.
Taką decyzję podjął wczoraj rząd. Zajmował się on podwyższeniem kryteriów dochodowych w dwóch ustawach: o pomocy społecznej oraz świadczeniach rodzinnych oraz kwot przysługującej na ich podstawie pomocy.
Od listopada, kiedy zacznie się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych, będą one wynosić 77 zł miesięcznie, dopóki dziecko nie skończy 5 lat; 106 zł, jeżeli jest w przedziale wiekowym 6 - 18 lat oraz 115 zł, do ukończenia przez nie 24 lat.
Bez zmian pozostanie natomiast wysokość wszystkich dodatków do zasiłku, becikowego oraz świadczeń opiekuńczych.
Nie zmieni się wysokość dodatków do zasiłku i świadczeń opiekuńczych
Z tych wyższych świadczeń nie będzie jednak mogła skorzystać zbyt duża liczba rodziców, bo z powodu sprzeciwu Ministerstwa Finansów nastąpi minimalne podwyższenie progu dochodowego, który jest zamrożony od 2004 roku i spowodował spadek liczby dzieci uprawnionych do zasiłku o połowę. Od listopada kryterium wzrośnie o 30 zł i będzie wynosić 539 zł na osobę w rodzinie oraz 623 zł, gdy wychowuje się w niej niepełnosprawne dziecko.
Natomiast podwyżka do poziomu, który proponował resort pracy, nastąpi dopiero od 1 listopada 2014 r. Wówczas progi wyniosą odpowiednio 574 zł oraz 664 zł.

Źródło : Dziennik Gazeta Prawna  2012-05-17 00:00:00


Ogłoszenie dla prowadzących

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach

w związku z realizacją w 2012 roku projektu systemowego "Z bierności ku aktywności",
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej

POSZUKUJE SPECJALISTÓW

Psychologa
Doradcy zawodowego
Trenera zatrudnienia


Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani oraz posiadacie stosowne uprawnienia i odpowiednie kwalifikacje do realizacji usług szkolenia specjalistycznego w ramach szkoleń, to prosimy o przesłanie informacji zwrotnej na adres e-mailowy: mops@mopspionki.pl. Na informację zwrotną oczekujemy do 16 kwietnia 2012 r. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi wykonawcami.

Informacja powinna być sporządzona wg załączonego formularza

Koordynator Projektu PO KL  0000-00-00 00:00:00


spotkanie informacyjne

,,Z bierności ku aktywności"
Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach zaprasza na spotkanie informacyjne w dniu 12 kwietnia 2012 roku o godzinie 9.30 świetlica (pok. 14), ul. Leśna 5 dotyczące projektu "Z bierności ku aktywności". Projekt realizowany jest przez MOPS Pionki oraz współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt: MOPS Pionki, ul. Leśna 5
od poniedziałku do piątku między 7.30 a 11.30
pok. 18, 24 (pracownicy socjalni)
tel. 48 384 84 27 lub e-mail mops@mopspionki.pl

  0000-00-00 00:00:00


ŚWIĘTA..........MOŻESZ POMÓC
   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Parafialnym Zespołem Caritas przy parafii św. Barbary oraz Centrum Wolontariatu w Pionkach zapraszają mieszkańców naszego miasta do włączenia się do akcji Świątecznej zbiórki żywności.

Zbiórka żywności w Pionkach odbywać się będzie w dniach :
23.03.2012 do 25.03.2012


Czekamy na Was w punktach zbierania ofiarowanej żywności w następujących sklepach:
Biedronka , Plac Konstytucji 3 Maja
Ola , ul. Sienkiewicza
Pełna Chata, ul. Bohaterów Studzianek
Stokrotka , ul. Sienkiewicza
Lidl ul.Parkowa


                                      Nie przechodź obojętnie!

  0000-00-00 00:00:00


ogłoszenie nabór do projektu

,,Z bierności ku aktywności"
Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego  Jeżeli jesteś mieszkańcem Pionek, masz od 18 do 64 lat i jesteś osobą bezrobotną być może projekt ,,Z bierności ku aktywności? współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizowany przez MOPS Pionki jest adresowany właśnie do Ciebie. Jeżeli Twoje trudności z uzyskaniem pracy wynikają z braku lub nieaktualnego zawodu, jeżeli nie potrafisz zaprezentować się pracodawcy to właśnie Ciebie zapraszamy do udziału w naszym projekcie.
Chętnych prosimy o zgłaszanie się do 13 kwietnia 2012 roku.

Kontakt: MOPS Pionki, ul. Leśna 5
od poniedziałku do piątku między 7.30 a 11.30
pok. 18, 24 (pracownicy socjalni)
tel. 48 384 84 27 lub e-mail mops@mopspionki.pl

  2012-03-09 00:00:00


Gwiazdkowy bal

    W czwartek 16.02.2012 roku w ramach działań środowiskowych pracownicy socjalni MOPS zorganizowali dla najmłodszych dzieci zabawę karnawałową "Gwiazdkowy Bal".
Maluchy na początku bardzo nieśmiało wychodziły na parkiet, jednak zachęcani przez wolontariuszy coraz odważniej tańczyły. Były konkursy, wybory króla i królowej balu i oczywiście największą atrakcją był Mikołaj, który rozdawał słodkie upominki.    Zabawa nie mogłaby się odbyć bez pomocy ludzi o wielkim sercu. Słodycze zostały zebrane w pionkowskich szkołach przez Centrum Wolontariatu w ramach akcji " I Ty możesz zostać Św. Mikołajem", Dziękujemy wspaniałej młodzieży z Centrum Wolontariatu. Serdeczne podziękowania dla Piekarni ?Kosiek?i cukierni Pana Mariusza Cubali za pyszne pączki oraz dla firmy ?Tymex?za zakup napoi dla dzieci.

  2012-02-23 00:00:00


Głęboka wodaOpowieść o grupie osób pracujących w Ośrodku Pomocy Społecznej i o ich klientach? o grupie ludzi, którym los poplątał życiowe drogi. Pomagają innym. Odcinek pilotażowy serialu został wyemitowany w czerwcu 2011 roku w nim zostali przestawieni pracownicy socjalni i trudna praca jaką wykonują. Każdy z trzynastu odcinków opowiada o jednej, konkretnej rodzinie czy osobie, pomaga zrozumieć problemy jak również wskazuje sposoby wyjścia z ciężkiej sytuacji. Serial ukazuje jak skomplikowane może być życie innych, dla których dany problem to koniec świata a wystarczy spotkać odpowiednią osobę... Serial ten pokazuje z jak trudnymi sprawami borykają się pracownicy OPS, którzy nie zajmują się tylko ,,rozdawaniem pieniędzy?, ale w pierwszej kolejności szeroko pojętą pracą socjalną.
Głównym bohaterem serialu jest Wiktor Okulicki (w tej roli Marcin Dorociński), świeżo mianowany dyrektor ośrodka to człowiek czynów, nie słów. W jego opinii pracownik opieki społecznej jest skrzyżowaniem Matki Teresy i Spidermana. To stwierdzenie okaże trafne. Wiktora wspiera Mika (grana przez Katarzynę Maciąg) ? osoba bardzo wrażliwa i bardzo zaangażowana w pomaganie innym, podobnie jak inni pracownicy ośrodka: Małgosia (Agnieszka Podsiadlik), Alina (Marta Klubowicz), Kalina (Gabriela Muskała), Grażyna (Julia Kijowska) oraz ustępująca dyrektor ośrodka Krystyna (Teresa Budzisz-Krzyżanowska). Są też i tacy jak Jerzy (Piotr Nowak), który trzyma się sztywno przepisów, a jego zaangażowanie kończy się po ośmiu godzinach pracy. Zachęcam do oglądania serialu, który z pewnością porusza bardzo trudne problemy ale daje nadzieję że nikt z nimi nie jest sam .

  2012-01-20 00:00:00


Komunikat w sprawie zmiany z dniem 1 stycznia 2012 r. przepisów wykonawczych do ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

W dniu 27 grudnia 2011 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał rozporządzenie zmieniające przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) tj. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836).

Aktualnie ww. rozporządzenie zmieniające oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw RP. Nowelizacja wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

  2011-12-29 00:00:00


Komunikat w sprawie nowych przepisów wykonawczych do ustawy o świadczeniach rodzinnych

W dniu 27 grudnia 2011 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał nowe rozporządzenie wykonawcze do ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. u. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. Rozporządzenie to określa m.in. nowe wzory wniosków, zaświadczeń i oświadczeń do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych. Aktualnie ww. rozporządzenie oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw RP.

Nowe przepisy wykonawcze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.

  2011-12-29 00:00:00


Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

Rada Ministrów, w dniu 27 grudnia 2011 r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.
Uchwała i rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty, marzec 2012 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy).
Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 stycznia 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. oraz realizowana jest w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za ww. miesiące. Oznacza to, że w każdym z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 100 zł pomocy.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. (oczekuje obecnie na publikację w Dzienniku Ustaw).

  2011-12-29 00:00:00


ŚWIĘTA..........MOŻESZ POMÓC
   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Parafialnym Zespołem Caritas przy parafii św. Barbary oraz Centrum Wolontariatu w Pionkach zapraszają mieszkańców naszego miasta do włączenia się do akcji Świątecznej zbiórki żywności.

Zbiórka żywności w Pionkach odbywać się będzie w dniach :
02.12.2011 do 04.12.2011


Czekamy na Was w punktach zbierania ofiarowanej żywności w następujących sklepach:

Azmex , ul. Mickiewicza
Biedronka , Plac Konstytucji 3 Maja
Ola , ul. Sienkiewicza
Pełna Chata, ul. Bohaterów Studzianek
Stokrotka , ul. Sienkiewicza
Lidl ul.Parkowa                                      Nie przechodź obojętnie!

  2011-12-02 00:00:00


Wynik wyboru firmy na przeprowadzenie zajęć

Wynik wyboru firmy na przeprowadzenie zajęć
"Zadbany wygląd sukcesem w znalezieniu pracy  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach informuje iz w wyniku zakończenia procedury naboru firmy prowadzącej szkolenie wybrano Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe ,,Gonia" ul. Kozienicka 36 w Pionkach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania do Mops Pionki wpłyneła do dnia 21 Listopada 2011 jedna oferta spełaniająca wszystkie wymogi formalne, dlatego ,,Gonia" przeprowadzi zajęcia stylizacji i wizażu dla 16 uczestników Projektu ,,Z bierności ku aktywności". Doświadczenie zatrudnionych przez firmę pracowników jak i kwalifikacje pozwolą na realizację zajęć.

  2011-11-21 00:00:00


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIE OFERTOWE

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIE OFERTOWE  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach kieruje zapytanie o cenę zajęć stylizacji i wizażu " Zadbany wygląd sukcesem w znalezieniu pracy" jak równierz indywidualne konsultacje fryzjersko -kosmetyczne.
W sumie - 15 godzin wsparcia grupowego, oraz 16 godzin konsultacji indywidualnych, po 1 godzinie dla każdego uczestnika. Celem zajęc jest poprawa i nabycie umiejętności dbania o wygląd zewnętrzny (np. fryzury, makijaż). Zajęcia prowadzone będą na terenie miasta Pionki.
Termin składania ofert do 21 listopad 2011r.,Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego

Oferty prosimy składać:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach
ul.Leśna 5
26-670 Pionki
tel:(o-48) 384 84 25 do 28 fax: (0-48) 612-93-52


  2011-11-16 00:00:00


KOMUNIKAT DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE


KOMUNIKAT DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE  Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie i grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy).

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Tekst uchwały Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r.

Tekst Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2011r.  2011-10-06 00:00:00


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIE OFERTOWE

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIE OFERTOWE  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach kieruje zapytanie o cenę warsztatów z Ekonomi Społaecznej. Warsztaty mają być przeprowadzone dal 17 osób uczestniczących we współfinansowanym z Europejskigo Funduszu Społecznego projektu pt. " Z bierności ku aktywności" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII;
Działanie 7.1; Podziałanie7.1.1.
  W cenę szkolenia należy wliczyć materiały dydaktyczne, materiały do zajęć praktycznych, ubezbieczenie NW uczestników, koszty wyajzdu studyjnego do spółdzielni socjalnej dla uczestników daluczestników na szkolenie oraz catering.

  Termin realizacji warsztatów od 26 października 2011 do 05 listopad 2011r.,


Oferty z podaniem kwot netto i brutto prosimy składać:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach
ul.Leśna 5
26-670 Pionki
tel:(o-48) 384 84 25 do 28 fax: (0-48) 612-93-52
Termin składania ofert do 18 października 2011r (włącznie) do godziny 13.00.  2011-10-06 00:00:00


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIE OFERTOWE

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIE OFERTOWE  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach kieruje zapytanie o cenę kursów
zawodowych wyszczególnonych poniżej. Kursy zawodowe mają dotyczyć siedemnastu osób
uczestniczących we współfinansowanym z Europejskigo Funduszu Społecznego projektu
pt. " Z bierności ku aktywności" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII;
Działanie 7.1; Podziałanie7.1.1.
  W cenę szkolenia należy wliczyć materiały dydaktyczne, materiały do zajęć praktycznych,
ubezbieczenie NW uczestników, koszty dojazdu uczestników na szkolenie, koszt badań lekarskich
w tym książeczki sanepidowskiej oraz catering.
  Termin realizacji szkolenia od 12 października 2011 do 20 grudnia 2011r.,
   - Przedstwiciel handlowy z prawem jazdy kat.B....................................2 osoby
   - Opiekunka................................................................................3 osoby
   - Sprzedawca z obsługą .kasy fiskalnej i min.sanitarnym i modułem fakturowania....3 osoby
   - Florystka..................................................................................3 osoby
   - Księgowość program "Symfonia"....................................................2 osoby
   - Wózki widłowe...........................................................................2 osoby
   - Magazynier z obsługą kas fiskalnych................................................2 osoby
   - Fryzjerka..................................................................................2 osoby
   Oferty na załączonym (stanowiącym załącznik) należy przesłać na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach
  ul.Leśna 5
  26-670 Pionki
  tel:(o-48) 384 84 25 do 28 fax: (0-48) 612-93-52
Termin składania ofert do 07 października 2011r (włącznie) do godziny 13.00.

Informacja powinna być sporządzona wg załączonego formularza  2011-09-28 00:00:00


Komunikat przypominający zmianach zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego

Komunikat przypominający o wchodzących z dniem 1 stycznia 2012 r. zmianach zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
   MPiPS przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).
  Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

Podstawa prawna:
-art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
- art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301),

   Jednocześnie MPiPS zwraca się do realizatorów świadczeń rodzinnych z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie tego komunikatu w swoich gminach

  2011-07-18 00:00:00  2011-06-10 00:00:00


zapytanie ofertowe na dostawę komputerów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                  Pionki dn. 10.06.11r
ul. Leśna 5
26-670 Pionki


dot.: zapytanie ofertowe na dostawę komputerówMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach zamierza zakupić sprzęt komputerowy i w związku z tym kieruje zapytanie ofertowe o cenę sprzętu wymienionego w załączonej specyfikacji technicznej.
Wymagania techniczne przedmiotowego sprzętu podajemy w załączonym formularzu ofertowym .
Zapytanie ofertowe jest niezbędne do wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej w celu dokonywania zakupów zgodnie z Ustawą o finansach publicznych która mówi, że wydatki ze środków publicznych winny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
Jeżeli zainteresowani są państwo współpracą z naszym Ośrodkiem, proszę o złożenie wypełnionej oferty cenowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Leśna 5 pok. nr 11

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.06.2011 r godz. 1500 .


specyfikacja techniczna.


  2011-06-10 00:00:00


WESOŁYCH ŚWIĄT

  2011-04-15 00:00:00


Świąteczna zbiórka żywności

Wszystkim mieszkańcom Pionek którzy wsparli akcję zbiórki żywności w dniach 01-03 kwietnia 2011r. serdecznie dziękują: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Caritas w Pionkach.

Uprzejmie informujemy, że zebraliśmy łącznie 774 kg, żywności która zostanie rozdana w postaci paczek (podopieczni MOPS) oraz będzie przekazana do wykonania posiłków dla dzieci z TPD i dorosłych z Caritas-Pionki.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY  2011-04-06 00:00:00


ogłoszenie dla prowadzących

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach

w związku z realizacją w 2011 roku projektu systemowego "Z bierności ku aktywności",
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej

POSZUKUJE SPECJALISTÓW

Psychologa
Doradcy zawodowego
Trenera zatrudnienia


Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani oraz posiadacie stosowne uprawnienia i odpowiednie kwalifikacje do realizacji usług szkolenia specjalistycznego w ramach szkoleń, to prosimy o przesłanie informacji zwrotnej na adres e-mailowy: mops@mopspionki.pl. Na informację zwrotną oczekujemy do 21 kwietnia 2011 r. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi wykonawcami.

Informacja powinna być sporządzona wg załączonego formularza

Koordynator Projektu PO KL  2011-04-05 00:00:00


Pismo uwolnienie świadczeń rodzinnych

Szanowni Państwo.
Mazowieckie centrum Polityki Społecznej w Warszawie przypomina, iż w przypadku, kiedy członek rodziny uprawniony do swiadczeń rodzinnych na podstawie ustawodawstwa jednego z krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia,Islandia i Lichteinsten) oraz Szwajcarii, otrzymuje świadczenia rodzinne w tym kraju ale uchyla się od ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w Polsce... więcej

  2011-03-09 00:00:00


Nabór

   Jeżeli jesteś mieszkańcem Pionek, masz od 18 do 64 lat i jesteś osobą bezrobotną
być może projekt ,,Z bierności ku aktywności? realizowany przez MOPS Pionki
jest adresowany właśnie do Ciebie. Projekt ten jest
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt: MOPS Pionki, ul. Leśna 5
od poniedziałku do piątku między 7.30 a 11.30
pok. 18,20,23,24,25 (pracownicy socjalni)
  2011-02-02 00:00:00


WESOŁYCH ŚWIĄT

Zdrowych Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

W dniu 24.12.2010 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest nieczynny.  2010-12-22 00:00:00


ŚWIĘTA ..... MOŻESZ POMÓC
   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu w Pionkach i Parafialnym Zespołem CARITAS przy Parafi Św. Barbary w Pionkach zapraszają mieszkańców naszego miasta do włączenia się do akcji Świątecznej zbiórki żywności.

Zbiórka żywności w Pionkach odbywać się będzie w dniach :
03.12.10 ; 04.12.10.

Czekamy na Was w punktach zbierania ofiarowanej żywności w następujących sklepach:

Azmex , ul. Mickiewicza
Biedronka , Plac Konstytucji 3 Maja
Ola , ul. Sienkiewicza
Pełna Chata, ul. Bohaterów Studzianek
Stokrotka , ul. Sienkiewicza                                      ŚWIĘTA ..... MOŻESZ POMÓC

  2010-12-03 00:00:00


Podziel się posiłkiem
   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Centrum Wolontariatu w Pionkach zapraszają mieszkańców naszego miasta do włączenia się do ogólnokrajowej akcji: podziel się posiłkiem.

Zbiórka żywności w Pionkach odbywać się będzie w dniach :
24.09.10 ; 25.09.10.
w godzinach 9:00 do17:30


Czekamy na Was w punktach zbierania ofiarowanej żywności w następujących sklepach:

Azmex , ul. Mickiewicza
Biedronka , Plac Konstytucji 3 Maja
Ola , ul. Sienkiewicza
Pełna Chata, ul. Bohaterów Studzianek
Stokrotka , ul. Sienkiewicza                                      Nie przechodź obojętnie!

  2010-09-23 00:00:00


Człowiek najlepsz inwestycja

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)
Ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII ?Regionalne kadry gospodarki? Działania 8.1 ?Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie?, Poddziałania 8.1.1 ?Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ? projekty konkursowe?
Szczególowe informacje konkursu więcej

  2010-07-09 00:00:00


APEL O POMOC DLA POWODZIAN!

APEL O POMOC DLA POWODZIAN!

Burmistrz Miasta Pionki organizuje akcję pomocy
poszkodowanym przez powódź. W wyznaczonych
punktach prowadzona będzie zbiórka rzeczy, a w czasie
imprez kulturalnych - kwesta.


   Od kilku dni powodzią dotknięta jest południowa część Polski, województwa świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, lubelskie, dolnośląskie i opolskie. Woda doszła do województwa: mazowieckiego i łódzkiego. Intensywne opady deszczu prowadzą do podtopień gospodarstw domowych, piwnic, garaży oraz dróg lokalnych. Zniszczeniu ulegają zabudowania, drogi i mosty. Lokalnie występują trudności komunikacyjne. Według sztabu kryzysowego wysokość wody na Wiśle, w wielu miejscach jest największa od blisko 160 lat. Sytuacja ludności jest bardzo dramatyczna: ponad 10 000 zalanych domów i gospodarstw, 30 000 osób do ewakuacji, 200 zniszczonych wałów, ponad 250 nieprzejezdnych dróg. Odcięto prąd i gaz. Brak połączeń kolejowych. Wiele osób straciło cały dobytek życia.

    Burmistrz Miasta Pionki Pan Marek Ja neczek gorąco apeluje do wszystkich mieszkańców naszego miasta o włączenie się w akcję pomocową na rzecz ofiar powodzi.

   Pomóc może każdy, przynosząc do wyznaczonych punktów najpotrzebniejsze nowe rzeczy, m.in. środki czystości i dezynfekcyjne, wiadra, łopaty, rękawice gumowe, kalosze, ubrania robocze, koce, śpiwory, materace, ręczniki, pościel, worki na śmieci, pampersy, odżywki i środki pielęgnacyjne dla dzieci, artykuły szkolne, żywność o przedłużonej trwałości oraz woda pitna niegazowana.

   Pomoc dla powodzian składać można od poniedziałku do piątkuw następujących punktach:

1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Leśna 5
w godz. 7.30- 18.00

2.Publiczne Gimnazjum nr 2
ul. Słowackiego nr 5
w godz. 7.00- 18.00

3.Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Targowa 9
w godz. 7.00- 18.00

4.Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Kochanowskiego 14
godz. 7.00- 18.00

Ponadto harcerze ZHP i ZHR przeprowadzą zbiórki:

-w dniach 29 - 30 maja 2010 r (sobota- niedziela)w godz. 8.00- 13.00 w namiocie ustawionym przed URZĘDEM MIASTA PIONKI;
-w dniach 29 maja 2010 r i 5 czerwca 2010 r (sobota)w godz. 8.00- 13.00;w namiocie ustawionym na DUŻYM TARGU;
w dniach  5 - 6 czerwca 2010 r  (sobota- niedziela)w godz. 8.00- 13.00 w namiocie ustawionym przed URZĘDEM MIASTA PIONKI.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 384 84 25- 28 wew. 34


Uruchomiony został specjalny nr konta, na który można wpłacać pieniądze: Urząd Miasta Pionki ?Pomoc dla powodzian?
Bank Spółdzielczy w Pionkach nr rachunku 73 9141 0005 0000 0231 2000 0410

PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI!
LICZYMY NA TWOJĄ POMOC!  2010-05-28 00:00:00


Zmiana w świadczeniach rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka

    W dniu 31.03.2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301), która oprócz nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, wprowadza przepisy przejściowe w zakresie zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

  2010-04-07 00:00:00


Zbiórka żywności w Pionkach
   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Parafialnym Zespołem Caritas przy parafii św. Barbary oraz Centrum Wolontariatu w Pionkach zapraszają mieszkańców naszego miasta którym nie jest obojętny los ludzi cierpiących niedostatek, do włączenia się do akcji wsparcia żywnością tych, którzy tego potrzebują.

Zbiórka żywności w Pionkach odbywać się będzie w dniach :
19.03.10 ; 20.03.10 i 21.03.10.
w godzinach 9:00 do17:30


Czekamy na Was w punktach zbierania ofiarowanej żywności w następujących sklepach:

Azmex , ul. Mickiewicza
Biedronka , Plac Konstytucji 3 Maja
Ola , ul. Sienkiewicza
Pełna Chata, ul. Bohaterów Studzianek
Stokrotka , ul. Sienkiewicza                                      Nie przechodź obojętnie!

  2010-03-17 00:00:00Pomoc dla Kombatantów

    Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w roku 2010 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom dla realizacji z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych realizowaną przez Kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej, wynikającej z art. 19 ust 1-5 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U.z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.).
    Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są umieszczone na stronie internetowej Urzędu (www.udskior.gov.pl).
    Ponadto, w związku a wynikającymi z postępowania wieku, wzrostem potrzeb środowiska kombatanckiego uprzejmie prosimy o zwrócenie szczegółowej uwagi na art. 18 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, który stanowi, iż kombatanci i inne osoby uprawnione ( tj. osoby o których mowa w art. 1, 2 i 4 ustawy o kombatantach....) korzystają z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej, w szczególności w domach przeznaczonych dla kombatantów i o dalsze dokładanie starań w celu zapewnienia pełnej realizacji tego przepisu prawa.

  2010-03-15 00:00:00UWAGA ZMIANA
TERMINARZA WYPŁAT NA LUTY 2010 r.

W związku z zapowiadaną przerwą w dostawie prądu w dniu 9.02.2010 r.nastapi zmiana terminarza wypłat świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu almentacyjnego w miesiącu LUTYM 2010 r.

  2010-02-03 00:00:00INFORMACJA DLA OSÓB STARAJĄCYCH SIĘ O UZYSKANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu zwrócił się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach z prośbą o przekazanie osobom zainteresowanym uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności informacji następującej treści:

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 1210 r rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 224, poz. 1803), które określa termin składania wniosku o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia)...

  2010-01-25 00:00:00Wynik naboru na stanowisko nformatyka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pionkach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Mariusz Kobylarczyk zam. w Pionkach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku postępowania rekrutacyjnego obejmującego analizę ofert i rozmowę kwalifikacyjną został wybrany Pan Mariusz Kobylarczyk. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do pracy na stanowisku informatyka, co stanowi podstawę do właściwego wykonywania zadań na w/w stanowisku.

Ponadto przedstawił realne propozycje ulepszenia i zabezpieczenia urządzeń i sieci informatycznej w Ośrodku .

  2010-01-22 00:00:00


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO : INFORMATYK W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PIONKACH

   Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w naszym ogłoszeniu:Lp IMIĘ NAZWISKO MIEJSCOWOŚĆ
1 MARIUSZ LEŚKO RYKI
2 MARIUSZ KOBYLARCZYK PIONKI

Dyrektor                  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
2010.01.14                
Jolanta Michajluk             


   Po wstępnej selekcji i analizie dokumentów aplikacyjnych Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z w/w kandydatami.

   Rozmowa zostanie przeprowadzona w dniu 20.01.2010 r. o godzinie 1300 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Leśna 5 w pok. nr 19 .

   Kandydat na informatyka w dniu rozmowy musi posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem.  2010-01-14 15:50:00


zmiana zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będzie ustalane niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności było wydane na czas określony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Ponadto, w przypadku, gdy w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to będzie ustalane począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

W wyniku nowelizacji, świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki. Ocena sytuacji rodzinnej w tym zakresie w indywidualnych sprawach należy do organu właściwego.

W przypadku wątpliwości, co do spełniania warunków, od których uzależnione jest prawo do świadczenia pielęgnacyjnego organ właściwy będzie mógł przeprowadzić wywiad, a także wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji w tym zakresie, jeżeli okoliczności te zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji.

Wyżej opisane zmiany zostały wprowadzone na podstawie art. 13 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. Nr 219, poz.1706).

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

  2010-01-06 00:00:00


Stanowisko Informatyka

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach 26-670 Pionki ul. Leśna 5

Ogłasza
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Organizacyjno Administracyjnym i Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5 Wolne stanowisko pracy: Informatyk

Zakres wykonywanych zadań:
1.Administrowanie i czuwanie nad bezpieczeństwem sieci komputerowej
2. Nadzór nad prawidłowym działaniem sprzętu komputerowego,
3.Nadzorowanie pracy w programach komputerowych na poszczególnych stanowiskach pracy
4.Archiwizowanie zbiorów na nośnikach informatycznych,
5. Zabezpieczenie sieci komputerowej oraz poszczególnych stanowisk przed integracją osób nieupoważnionych oraz zapewnienie ochrony przed wirusami komputerowymi,
6. Dokonywanie zakupu sprzętu komputerowego, programów komputerowych i ich wdrażanie,
7. Instalowanie i konfigurowanie nowych komputerów, drukarek i innych urządzeń komputerowych, switche, routery sieciowe,
8. Prowadzenie ewidencji sprzętu, oprogramowania i licencji,
9. Usuwanie drobnych awarii i modernizacji sprzętu komputerowego,
10. Administrowanie Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej MOPS,
11.Podstawowe szkolenie pracowników oraz udzielanie pomocy w zakresie obsługi komputerów, drukarek oraz działających programów komputerowych,
12.Kontakt z firmami informatycznymi dostarczającymi oprogramowania,
13. Aktualizacja oprogramowania i licencji,
14. Pomoc przy przesyłaniu zbiorczych sprawozdań w formie elektronicznej,
15.Przyjmowanie oraz reagowanie na zgłaszane błędy przy pracy systemu, organizowanie szybkiej pomocy w płaszczyźnie systemowej oraz sprzętowej,
16. Wykonywanie zadań administratora systemu informatycznego,
17.Współpraca przy dokonywaniu zakupów materiałów i wyposażenia informatycznego dla potrzeb MOPS zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
18.Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych

Wymagania konieczne:
1.Wykształcenie wyższe kierunek informatyczny
2.Co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku informatyka
3.Pełna zdolność do czynności prawnych
4.Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
5.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku

Wymagania dodatkowe:
1.Znajomość systemów operacyjnych Windows 98, Windows Professional, Windows Wista, Windows 7
2.Znajomość obsługi podstawowych programów księgowych Płatnik, e-Pfron
3.Administracja systemem Windows Serewer 2003 oraz Linux
4.Znajomość pakietów biurowych MS Office, Open Office,
5.Znajomość zagadnień budowy, użytkowania i administracji siecią komputerową,
6.Znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej i baz danych;
7.Umiejętność programowania stron www,
8.Znajomość zasad modernizacji sprzętowych (doboru sprzętu do potrzeb),
9.Znajomość przepisów prawa dot. danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, podpisu elektronicznego,
10.Samodzielność oraz umiejętność sprawnej organizacji pracy;

Wynagrodzenie i zaszeregowanie zgodne z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r., w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnianych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. 146 poz.1222 z póź.zm )

Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
1.Życiorys (CV).
2.List motywacyjny.
3.Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
4.Referencje (w przypadku posiadania takich)
5.Kopie świadectw pracy oraz dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i kwalifikacje.
6.Oświadczenie kandydata o niekaralności w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
7.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.).

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem Inormatyk należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5 (parter pokój nr 11 ) w nieprzekraczalnym terminie do 12 stycznia 2010 r do godz. 14.00. Dokumenty złożone po wskazanym wyżej terminie nie wezmą udziału w procedurze rekrutacyjnej.

Informacja o wstępnej weryfikacji oraz wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.pionki.pl), stronie internetowej MOPS Pionki (www.mops.pionki.pl) oraz na tablicy ogłoszeń MOPS Pionki ul. Leśna 5. W ciągu 14 dni od zakończenia procedury rekrutacyjnej, dokumenty można odebrać w pokoju nr 26. Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

  2009-12-30 00:00:00


ZARZĄDZENIE 11/09

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach z dnia 30.12.2009 r
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej i rozpoczęcia naboru na stanowisko informatyk

Na podstawie: art. 1 Ustawy z dnia 6 maja 2005 r o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządach kolegialnych i odwoławczych i ustawy o systemie oświaty(Dz. U. 2005 r Nr 122, poz. 1020) w związku z regulaminem przeprowadzania procesu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze wprowadzonym Zarządzeniem Nr 1/06 z dnia 10 lutego 2006 r przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach, zarządzam co następuje:

§1
Powołuje się Komisję Rekrutacyjną w składzie:
1.Pani Jolanta Michajluk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach
2.Pani Elżbieta Ucińska Starszy Inspektor d/s zatrudnienia i płac
3.Pani Irmina Warchoł Kierownik Działu Organizacyjno Administracyjnego i Dodatków Mieszkaniowych
4.Pani Agnieszka Glita Kierownik Działu

§2
Zadaniem niniejszej Komisji będzie przeprowadzenie naboru na stanowisko Informatyka

§3
Rozpoczęcie pracy Komisji Rekrutacyjnej nastąpi poprzez otwarcie złożonych kopert w dniu 14 stycznia 2010 r

§4
Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia sprawował będzie osobiście Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Jolanta Michajluk
30.12.2009 r.


  2009-12-30 00:00:00


UWAGA!

W związku ze zmianą okresu zasiłkowego oraz koniecznością składania nowych wniosków przez świadczeniobiorców /również pracujących / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że w dniach ( każdy poniedziałek listopada ) :
 • 02. 11. 2009r
 • 09. 11. 2009r
 • 16. 11. 2009r
 • 23. 11. 2009r
 • 30. 11. 2009r

będzie możliwość złożenia jak również uzupełnienia wniosku o świadczenia do godz. 18.00

Jednocześnie przypominamy, iż ostateczny termin składania wniosków dla zapewnienia kontynuacji prawa do zasiłku rodzinnego mija 30.11.2009r.

  2009-10-27 08:30:00


WERYFIKACJA KWOT KRYTERIÓW DOCHODOWYCH

Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2009 r.

Kwoty kryteriów dochodowych oraz poszczególnych świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co trzy lata. Najbliższa weryfikacja nastąpi 1 listopada 2009 roku. Zakres tej weryfikacji został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058).

Przyjęto następujące ustalenia:
 • wysokość kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych pozostaje na obecnym poziomie,
 • podwyższa się od 1 listopada 2009 r. kwotę zasiłku rodzinnego do wysokości miesięcznie:
  • 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat,
  • 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat,
  • 98 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 lat.
 • podwyższa się od 1 listopada 2009 r. kwotę świadczenia pielęgnacyjnego do wysokości 520 zł miesięcznie.
 • na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

  2009-08-19 08:00:00


NOWE WZORY WNIOSKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, iż od dnia 04.08.2009r zmianie ulegają wzory wniosków o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne.

Z dniem 04.08.2009r zmienił się również wzór obowiązującego zaświadczenia Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy a także wzór oświadczenia o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu.

Rozporządzenie z dnia 1 lipca 2009r (Dz.U. Nr 114 poz.950 )

  2009-08-13 09:00:00


Zmarł Ś.P. Krzysztof Lipski   Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 19 lipca 2009r zmarł

Ś.P. Krzysztof Lipski

długoletni Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach,
znakomity kolega, szlachetny i uczciwy Człowiek.
Pozostanie w naszej pamięci jako oddany, wrażliwy,
zawsze gotowy i zaangażowany do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.
Ś.P. Krzysztof Lipski był życzliwym Człowiekiem pełnym dobra,
którym dzielił się z innymi, potrafił uczyć prawości i miłości.
Odszedł Człowiek o wielkim sercu.
Dziękujemy Bogu za Jego życie.
Cześć Jego pamięci.  2009-07-21 00:00:00


INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA RODZINNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o zmianie okresu zasiłkowego, który zostaje przedłużony do 31 października 2009 r.
W związku z powyższym dzieci z rocznika 2003, które rozpoczynają we wrześniu br. naukę w szkole lub roczne przygotowanie przedszkolne ( klasa "0") są uprawnione do otrzymania dodatku do zasiłku rodzinnego na rozpoczęcie roku szkolnego, który będzie płatny w miesiącu wrześniu 2009 . Informujemy, że na w/wym dodatek dla dziecka należy złożyć wniosek w Dziale Świadczeń Rodzinnych w tutejszym Ośrodku ul. Leśna 5 w pok. nr 10 ( parter ) w godz. 7.30 - 15.30

  2009-04-16 16:00:00


UWAGA ZMIANA !!!

DOTYCZY OSÓB Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. (art. 24 ust. 2 a ) W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek o ustalenie:
 1. niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia i
 2. prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.


  2009-04-01 09:22:26


NOWY OKRES ZASIŁKOWY OD 01 LISTOPADA 2009r.

Zgodnie z art. 2 ust.1 i ust.2 Ustawy z dnia 17 października 2008r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz.U.2008r. Nr 223 poz. 1456), okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu 1 września 2008r., na który ustalane było prawo do świadczeń rodzinnych przedłuża się do dnia 31 października 2009r. Mając na względzie powyższe, prawo do świadczeń rodzinnych na mocy powyższej ustawy przysługuje do dnia 31.10.2009r. Ust.2 cytowanego wyżej art. stanowi, że decyzje w powyższej sprawie zmieniane będą z urzędu i nie wymagają zgody strony.

Składanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2009/2010 od 01 września 2009r. !!!

 • Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.
 • W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.
 • Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia się dziecka, składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.
 • Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego ? w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Terminarz świadczeń dostępny jest na tablicy ogłoszeń MOPS Pionki oraz na stronie internetowej www.mopspionki.pl

  2009-04-01 09:21:28


Zmiana zasad przyznawania jednorazowych zapomóg ...

Nastąpiła zmiana zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia. Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r.
Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654). Kliknij aby przeczytać komunikat

  2009-03-27 09:23:12


Zmiany w zaliczce alimentacyjnej.

Zmiany dotyczą osób uprawnionych do pobierania zaliczki alimentacyjnej - małżonków. Komunikat po wyroku Trybunału Konstytucyjnego: Kliknij aby przeczytać komunikat

  2008-08-05 11:56:52


Dział Świadczeń Rodzinnych informuje:

W związku z kończącym się okresem zasiłkowym 2007/2008 /trwającym do 31 sierpnia br./, wnioski wraz z dokumentami w sprawie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się od 1 września 2008 r. i trwający do 31 sierpnia 2009 r. można składać od miesiąca lipca br.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 lipca, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień następuje do dnia 30 września.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 sierpnia do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień następuje do dnia 31 października.*

* podstawa prawna art. 26 ust. 3 ust. 4 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych /tekst jednolity z 2006 r., nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami/.

Druki wniosków są już dostępnę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pionkach dział świaczeń rodzinnych pok. Nr 10

  2008-06-28 08:46:04


Stare dowody straciły ważność

Z dniem 1.04.2008 r. stare dowody straciły wazność. Osoby pobierające w kasie zasiłki i świadczenia z pomocy społecznej prosimy o przekazanie do tutejszego ośrodka informacji o nowych numerach dowodów. Informacja jest niezbędna przy identyfikacji osoby i wypłacie świadczeń w kasie.

Jednocześnie informujemy, iż załatwianie spraw urzędowych możliwe jest jedynie w sytuacji posiadania nowego dowodu, stary nie jest już ważny.


  2008-04-01 10:15:23


Tłusty Czwartek z Mikołajem

W czwartek 31 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci z rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach.

To już trzecia taka zabawa, którą od czasu powstania Grupy Partnerskiej ARCHIPELAG organizujemy wspólnie w ramach partnerskiej współpracy. Dzięki zbiórce słodyczy i zabawek w pionkowskich szkołach i sklepach udało nam się przygotować 150 paczek dla dzieci. Zabawa nie odbyła by się również bez pomocy sponsorów, którym w imieniu dzieci serdecznie dziękujemy.

Tego dnia dzieci z wolontariuszami bawiły się przy piosenkach specjalnie dla nich wybranych oraz gorących, dyskotekowych rytmach aranżowanych przez Tomasza Gębczyka. W roli wodzireja jak zwykle świetnie wypadła Pani Ania Lipska z Miejskiego Ośrodka Kultury, która przygotowała również wiele ciekawych konkursów.

Dzieci bardzo chętnie brały w nich udział i obdarowywane były w zamian za to, różnymi drobiazgami i słodyczami.
Jak przystało na tłusty czwartek organizatorzy przygotowali również słodziutki poczęstunek. Za sprawą lokalnych cukierników i piekarzy pączków było pod dostatkiem. Największą atrakcją był oczywiście Mikołaj. Wszyscy kochamy tego sympatycznego, brodatego gościa w czerwonym kubraku, a zwłaszcza dzieci, szczególnie jak przynosi im fajne prezenty. Po rozdaniu paczek, robieniu zdjęć, krótkich, ale zabawnych rozmowach, Mikołaj bawił się wspólnie ze wszystkimi dziećmi. Po czterech godzinach wspaniałej zabawy dzieci z żalem schodziły z parkietu, ale jednocześnie pełne wrażeń i nadziei na kolejne takie spotkanie, bo Mikołaj zapowiedział swój przyjazd w przyszłym roku.

Pełni uznania jesteśmy dla wolontariuszy, bez których pomocy całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe. Począwszy od przeprowadzenia wszystkich zbiórek, na udziale w samej zabawie kończywszy. Mamy wspaniałych, oddanych i jednocześnie profesjonalnie przygotowanych wolontariuszy, którzy wnoszą nową wartość w naszym mieście. W zabawie choinkowej wzięło udział 41 wolontariuszy. Tych młodych ludzi podczas całej akcji wspierały, równie młode panie: Aneta Chołuj, Edyta Piotrowska, Anna Tarczoń i Agnieszka Łuba.

Sponsorzy zabawy choinkowej w Pionkach: Piekarnia ?Kosiek? ? Krzysztof Kowalski, Państwo Barbara i Marian Kowalczykowie, Mariusz Cubala, Franciszek Maciąg, Tadeusz Pawluczyk oraz Zbigniew Ruba, Beata Skalska, Mariusz Grabowski i Adam Glimasiński.

Galeria zdjęć >>

  2008-02-04 11:07:54


Terminarze wypłat na miesiąc luty 2008 r.

Dodano terminarze wypłat świadczeń rodzinnych na miesiąc luty 2008 r.

  2008-01-22 09:35:55


Kto pobiera zasiłek za granicą, musi o tym poinformować gminę

Rodziny pobierające zasiłki rodzinne w pełnej wysokości w dwóch państwach unijnych będą musiały je zwrócić wraz z odsetkami. Tak przewidują przepisy zarówno polskie, jak i unijne.

Czytaj więcej

  2007-02-05 14:18:21


Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego dla "zerówek" podpisany przez Prezydenta RP

W dniu 4 grudnia 2006r. Prezydent RP Lech Kaczyński podpisał ustawę z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych przyznającą dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł dla dzieci rozpoczynających zerówki. Ustawa została przekazana do publikacji w Dzienniku Ustaw 5 grudnia 2006 r. Nr 222, poz. 1630. i wejdzie w życie w 14 dni od publikacji tj.20 grudnia 2006 r. z mocą obowiązywania od 1 września 2006 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż rodziny uprawnione do zasiłku rodzinnego, a tym samym do w/w dodatku tj. wychowujące dzieci realizujące w przedszkolach lub szkołach roczne przygotowanie przedszkolne, mogą już składać wnioski o przyznanie dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w pok. Nr 10 w godz. 7.30 - 15.30

Osoby, które złożą wniosek do dnia 19 grudnia 2006r. będą mogły odebrać decyzje oraz należną kwotę dodatku w kasie w dniu 21 grudnia 2006r., osoby które mają przelewane świadczenia rodzinne na konto proszone są również o odebranie decyzji 21 grudnia 2006r.

  2006-12-06 09:22:17


© Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach