Zarządzenie Nr 10/2020 Dyrektora MOPS w Pionkach w sprawie wprowadzenia tymczasowych zasad postępowania mających na celu przeciwdziałanie i zapobieganie CIVID-19


Przypominamy jednak, że, obecnie Polsce obowiązuje stan pandemii, co związane jest z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego, dlatego też apelujemy do Państwa o składanie wniosków drogą elektroniczną bez konieczności wizyty w urzędzie. Jeżeli uznają Państwo, że wizyta w Urzędzie jest niezbędna prosimy o zachowanie zasad i ograniczeń wprowadzonych z powodu coronawirusa (maseczki, dezynfekcja rąk, ograniczenia w poruszaniu się po urzędzie, niegromadzenie się, zachowanie odległości)

Wnioski o świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego

złożone na okres świadczeniowy 2020/2021 będą rozpatrywane

na podstawie dochodów rodziny za rok 2019.

USTAWOWE TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

O ŚWIADCZENIA,

WYDANIA DECYZJI ORAZ WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Świadczenie

Wniosek

Decyzja i wypłata

Świadczenia rodzinne

od 1 lipca do dnia 31 sierpnia

do dnia 30 listopada

od dnia 1 września do dnia 31 października

do dnia 31 grudnia

od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia

do ostatniego dnia lutego następnego roku

Fundusz alimentacyjny

od 1 lipca do dnia 31 sierpnia

do 31 października

od 1 września do 30 września

do 30 listopada

od 1 października do 31 października

do 31 grudnia

od 1 listopada do 30 listopada

do 31 stycznia następnego roku

od 1 grudnia do 31 stycznia

do ostatniego dnia lutego następnego roku

     
   

 

UWAGA

Informujemy, iż za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID 19 dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną

Podstawa prawna: art. 15 zzzib ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzony przez ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19

Art. 15Zzzib.:

  1. Za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19, dodatek mieszkaniowy, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133), może zostać przyznany z mocą wsteczną

  2. Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.

  3. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem.

  4. Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę.

  5. W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres, o którym mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy.

  6. Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

  7. W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, dodatek mieszkaniowy za miesiące poprzedzające pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku wypłaca się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego stała się ostateczna.”;Informujemy że odbiór żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym wydawana będzie w dniach: 21, 22 i 23 kwietnia 2020 roku w Pionkach przy ulicy J. Piłsudskiego 25 w godzinach 8.00-14.00


Trudna sytuacja wynikająca z zagrożenia epidemiologicznego nie pozostaje
obojętna dla naszego zdrowia psychicznego, może wywoływać silny stres,
stany lękowe czy też depresję. Dlatego jeżeli chcesz porozmawiać
nieodpłatnie z psychologiem podajemy numer telefonu 533 900 602. W
dniach: 08, 10, 15, 17, 21, 23, 27, 29 kwietnia od godziny 7.30 do 15.30
dyżuruje psycholog Pan Bogdan Krzyżanowski.

Kasa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie nieczynna do odwołania, jednocześnie informuję, iż wpłat należy dokonywać na niżej wskazane konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez dokonanie przelewu elektronicznego:

Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Pionkach

96 9141 0005 0000 0231 2000 0190UWAGA

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego spowodowanego zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem SARS - CoV - 2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania, w celu ograniczenia do minimum poruszania się interesantów po budynku urzędu, wprowadza nowe procedury związane z obsługą mieszkańców. Dlatego też:


KASA MOPS
BĘDZIE NIECZYNNA
DO ODWOŁANIAOsoby, które dotychczas pobierały świadczenia w kasie proszone są o wskazywanie numerów kont, na które niezwłocznie przekażemy świadczenia lub telefoniczne kontaktowanie się z pracownikami w celu ustalenia indywidualnego sposobu i terminu wypłaty.